T.C. Yargıtay İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi
Esas:  2017/1809
Karar: 2017/2370
K.T.: 08.11.2017

İSTEMİN ÖZETİ :Avukatlık faaliyeti yürüten davacıya ait vergi borçlarının tahsili amacıyla davacının “…”bank İzmir Adliye Şubesinde bulunan hesabına uygulanan e- haciz işleminin iptali istemiyle açılan davayı; uyuşmazlıkta, davacının banka hesabını mesleki faaliyetinin yanısıra kişisel hesap olarak da kullandığı, her türlü otomatik ödeme vs. gibi kişisel havale işlemlerinin de mevcut olduğu, bu haliyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince tahsisli bir hesap olmadığı sonucuna ulaşıldığından, davacının beyanı üzerine tahakkuk eden borçlarının vadesinde ödenmemesi nedeniyle borcun tahsili amacıyla davacının banka hesabına uygulanan e-haciz işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden İzmir 2. Vergi Mahkemesi’nin 30/12/2016 tarih ve E:2016/1082, K:2016/2058sayılı kararının; söz konusu hesabın zorunlu olarak açıldığı, hesaba icra daireleri tarafından yatırılan paraların müvekkillerine ait olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve davanın kabulüne karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1.Vergi Dava Dairesi’nce işin gereği görüşüldü;

Davacının istinaf başvuru dilekçesinde ileri sürdüğü iddialar yerinde ve kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görüldüğünden İzmir 2. Vergi Mahkemesi’nin 30/12/2016 tarih ve E:2016/1082, K:2016/2058sayılı kararının kaldırılmasına karar verilerek, işin esası yeniden incelendi:

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun ”Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası” başlıklı 6352 sayılı Kanun ile değişik 9’uncu maddesinde, İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdî ödemenin, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılacağı, haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paraların, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edileceği hüküm altına alınmış, 82’nci maddesinin 6352 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesiyle değişik 1’inci fıkrasının 2’nci bendinde de, ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya, haczi caiz olmayan mal ve hak olarak sayılmıştır.

İncelenen dosyada, avukatlık mesleğini icra eden davacının beyanı üzerine tahakkuk eden vergi borçlarının vadesinde ödenmemesi ve kesinleşmesi üzerine tahsili için “…”bank İzmir Adliye Şubesinde bulunan hesabınauygulanan e- haciz nedeniyle bloke edilen toplam 5.582,31 TL’nin vergi borcuna karşılık Bankaca davalı İdareye ödendiği anlaşılmış ise de, dosyaya ekli ilgili hesap dökümü ile İzmir 1.İcra Dairesinin 13.7.2016 günlü 2016/1170 sayılı yazılarının incelenmesinde, söz konusu hesabın avukat olan davacının müvekkilleri adına takip ettiği alacak ve fer’ilerinin yatırıldığı hesap olduğu görülmüştür. Söz konusu hesabın, davacının özel işlemleri için de kullanılıyor olması bu hesabın niteliğini değiştirmemektedir

Bu durumda, davaya konu e-haciz işleminin uygulandığı ve bloke edilen hesabın, avukatlık mesleğini icra eden davacının mesleğinden dolayı açması ve kullanması zorunlu bir hesap olması ve anılan hesabın blokeli olmasının mesleğini sürdürmesini fiilen imkansız hale getirecek mahiyette bulunması nedeniyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın kabulüne, dava konusu e-haciz işleminin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 220,00 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, yatırılan posta gideri avansından artan tutarın Mahkemesi’nce H.M.K’nun 333. maddesi uyarınca yatırana iadesine, 08/11/2017 tarihinde kesin olmak üzere oyçokluğuylakarar verildi.

KARŞI OY :

İstinaf dilekçesinde ileri sürülen nedenler, kararın dayandığı gerekçeler karşısında kaldırılmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.