T.C. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
Esas: 2002/1631
Karar: 2002/3536
K.T.: 27.06.2002

  • FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
  • FATURANIN KESİNLEŞMESİ
  • SÖZLEŞMEYE DAYANMAYAN FATURA
  • TEMERRÜT

ÖZET: Bir sözleşmeye dayanmayan faturanın soyut olarak muhatabına gönderilmesi ve muhatabın faturaya itiraz etmemiş olması onun kesinleştiği sonucunu doğurmaz. 2- Davacı tarafından keşide olunan ihtar ve ödeme için tanınan 5 günlük süreye göre temerrüt tarihinin belirlenmesi gerekirken, faizin fatura tanzim tarihinden başlatılması hatalıdır.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Yanlar arasında parça değişim ve onarım bedelinin ne olacağı yazılı olarak kararlaştırılmamıştır. Davalı cevap dilekçesinde faturada yer alan işçilik ve parça fiyatlarının aşırı olduğunu ve gereksiz parça değişimi yapıldığını bildirmiştir.Bir sözleşmeye dayanmayan faturanın soyut olarak muhatabına gönderilmesi ve muhatabın faturaya itiraz etmemiş olması onun kesinleştiği sonucunu doğurmaz. Bundan dolayı mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılarak fatura münderecatı işlerin meydana gelen kaza nedeniyle yapılması gereken işler olup olmadığı, bunların yapıldığı yıl rayiçlerine göre işçilik ve parça değişim fiyatlarının ne olacağı saptanmalı, davacı alacağı hakkında böylelikle bir sonuca ulaşılmalıdır. Eksik araştırma ve incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması bozma sebebidir.

Kabul şekline göre de, davacı tarafından keşide olunan ihtar ve ödeme için tanınan 5 günlük süreye göre temerrüt 2.5.2001 tarihinde gerçekleştiği halde, faizin fatura tanzim tarihi olan 12.3.2001 gününden başlatılması da BK.nun 101. maddesine aykırı olmuş, kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın 2. bendde açıklanan nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, 1. bend uyarınca diğer temyiz itirazlarının reddine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 27.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.