T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
Esas: 2021/11436
Karar: 2022/359
K.T.: 13.01.2022

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçi borçlunun icra mahkemesine yapmış olduğu başvuruda; sair fesih iddialarının yanı sıra, borçlunun vekili varken asil adına çıkartılan satış ilanı tebligatının usulsüz olduğunu ileri sürerek 13 Parsel’de kayıtlı 7 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz ihalesinin feshini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesi’nce istemin reddine ve şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedildiği, kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11 ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 18. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması zorunludur.

Emredici nitelikteki bu düzenlemelerden kaynaklanan yasal zorunluluğa aykırı olarak, vekili varken asile gönderilen satış ilanı tebligatı yok hükmünde olup sonuç doğurmaz. Şu hale göre, vekil ile takip edilen işlerde vekile tebligat zorunlu olduğundan, asile yapılan tebligatın usulüne uygun olup olmaması da sonuca etkili değildir.

Öte yandan; Tebligat Kanunu’nun “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesinin 1/9. fıkrasında; baro levhasına yazılı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu olduğu, 3. fıkrasında ise; elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılabileceği düzenlemeleri yer almaktadır.

Somut olayda, icra takip dosyasında şikayetçi borçlunun vekille temsil edildiği ve satış ilanının borçlu vekiline 25.12.2020 tarihinde adi posta yoluyla tebliğ edildiği hususları ihtilafsız ise de; Dairemizin 16.12.2021 tarihli eksiklik talep yazısı üzerine İlk Derece Mahkemesi’nce 10.01.2022 tarihli cevabi yazı ile gönderilen … A.Ş. Elektronik Posta Daire Başkanlığı’nın bila tarihli yazısının incelenmesinde; borçlu vekili olan Av. … adına tanımlanan e-tebligat adresinin 09.10.2019 tarihinde aktif hale getirilerek kullanıma açıldığının bildirildiği görülmektedir. Buna göre; satış ilanı tebliğ tarihi olan 25.12.2020 itibariyle adı geçen avukatın e-tebligat adresi açık ve aktif olduğundan tebligatın elektronik yolla yapılması kanuni zorunluluk olup, buna aykırı olacak şekilde adi posta yoluyla yapılan tebligatın yok hükmünde olduğunun kabulü gerekir. Bununla birlikte icra müdürlüğünün 07.01.2022 tarihli, borçlu vekili Av. …’a satış ilanının elektronik yolla tebliğ

edilmediğine ilişkin cevabi yazısı da nazara alındığında şikayetçi borçlu vekiline usulüne uygun olarak yapılmış bir satış ilanı tebligatının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

İİK’nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya (varsa vekiline) tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi, Dairemizin süreklilik arzeden içtihatlarına göre başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

O halde, İlk Derece Mahkemesi’nce şikayetin, satış ilanı tebliğ işleminin usulsüz olması nedeniyle şikayetin kabulü ve ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nce de istinaf başvurusunun esastan reddedilmesi isabetsiz olup, İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin 23.9.2021 tarih ve 2021/1290 E. – 2021/1683 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), … 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 08.4.2021 tarih ve 2021/330 E. – 2021/577 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 13/01/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.