T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
Esas: 2016/26097
Karar: 2018/333
K.T.: 18.01.2018

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından, … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/567 Esas sayılı boşanma konulu dava dosyasında verilen tedbir nafakası ara kararına dayalı olarak başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, örnek 7 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra dairesine yaptığı başvuruda, borca itirazı ile birlikte yetkili icra dairesinin yerleşim yerinin bulunduğu … İcra Dairesi olduğunu ileri sürerek … İcra Dairelerinin yetkisine de itirazda bulunması üzerine alacaklı tarafından icra mahkemesine müracaatla borçlunun itirazlarının kaldırılmasının talep edildiği, mahkemece; takip dayanağı olan tedbir nafakası ara kararının ilam olmadığı gibi İİK’nun 38. maddesi gereğince ilam niteliğinde belgelerden de sayılamayacağından bahisle borçlunun yetki itirazının yerinde olduğu gerekçesiyle alacaklının itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verildiği görülmektedir.

TMK’nun 177. maddesinde “Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir” denilmekle; nafaka davaları için özel seçimlik yetki kuralı düzenlenmiş olup nafaka alacaklarında borçlunun ikametgahı dışında davacı alacaklının ikametgahında da takip yapılabilir.

O halde mahkemece, yetkiye itirazın kaldırılması talebinin kabulü ile alacaklının sair itirazın kaldırılması nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ret yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.