Vasiyetname, Vasiyetnamenin Tenfizi ve Vasiyetnamenin İptali

VASİYETNAME NEDİR? Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflardan biri olan vasiyetname, karşı tarafın kabulüne bağlı olmayan, mirasbırakanın ölümünden sonra yapılmasını istediği çeşitli işlemleri içeren tek taraflı bir irade beyanıdır. Karşı tarafa varmasına şartı bulunmadığından vasiyetname, mirasbırakan tarafından istediği zaman değiştirilebilir ya da ortadan kaldırılabilir niteliktedir. Bunun aksine olacak şekilde koyulan her türlü kayıt ve şart geçersiz […]

Devamını oku

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

AİLE KONUTU NEDİR? Türk Medeni Kanunu’nun “Aile Konutu” başlıklı 194. maddesinde aile konutuna ilişkin açık bir tanım yapılmamışsa da maddenin gerekçesinde “Aile konutu eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına göre buna yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı anılarla dolu bir alandır.” denilerek tanımlanmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2002 tarih ve 2002/7 sayılı […]

Devamını oku

Önalım (Şufa) Hakkından Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası

ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI NEDİR? Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinde paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerinde payını tamamen veya kısmen üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşların önalım hakkını kullanabileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla Önalım (Şufa) Hakkı, paylı (hisseli) mülkiyete konu bir taşınmaza malik paydaşlardan biri hissesini paydaş olmayan birine satması halinde, diğer paydaşlara söz konusu […]

Devamını oku

Anlaşmalı Boşanma

BOŞANMA NEDİR? Boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş bir kurum olmakla birlikte, mevcut bir evlilik birliğinin hâkim kararıyla ortadan kaldırılmasıdır. Boşanma sonucunda varsa müşterek çocukların kimde kalacağı ve boşanma sonrası çocuklarla ebeveynlerinin kuracağı ilişkiler de dava sürecine konu edildiği gibi, boşanma davası daha ziyade eşlerin arasındaki maddi meselelerle ilgilidir. Bu noktada boşanma ikiye ayrılır: ANLAŞMALI BOŞANMANIN […]

Devamını oku

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NEDİR? Türk Borçlar Kanunu’nda “bakım alacaklısı” ve “bakım borçlusu” olarak tabir edilen kişilerce yapılan ve taraflara karşılıklı borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Bakım alacaklısı ölünceye kadar kendisine bakılacak kişiyi ifade eder bu nedenle gerçek kişi olmak zorundadır. Bakım borçlusu ise bu bakım görevini üstlenen tarafı ifade ettiğinden gerçek veya tüzel kişi […]

Devamını oku

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

MUVAZAA NEDİR? Kelime anlamı olarak “danışık” anlamına gelen “muvazaa”, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarındaki tabiriyle, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile ve fakat kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır.[1] MURİS MUVAZAASI NEDİR? Muris muvazaası ise; miras bırakanın, mirasçılarından bazısına daha çok pay vermek yahut hiç pay vermemek amacıyla […]

Devamını oku

Medikal Maske Bir Ağırlaştırıcı Sebep Mi?

Kıymetli okurlar, bu yazımızda TCK’da yer alan bazı suçların medikal maske ile işlenmesi halinde niçin ağırlaştırıcı sebep uygulanacağını açıklamaya çalışacağız. Her vatandaşın bilmesi gereken bu hususu ele aldığız yazımızla sizleri baş başa bırakıyoruz.             Hepimizin malumu olduğu üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Salgını ile birlikte medikal maske kullanımı bir zorunluluk olduğundan herkes için vazgeçilmez bir aksesuar haline […]

Devamını oku

Zorunlu Geçit Hakkı

Zorunlu Geçit Hakkı; genel yola çıkmak için yeterli ya da hiç geçidi bulunmayan taşınmaz malikine, kendisine komşu olan ve genel yola bağlantısı bulunan taşınmazdan, tam bir bedel karşılığında, geçit hakkı kurulmasını talep etme ve taşınmazı üzerinde geçit hakkı tesis edilen maliklere de bu geçit hakkına katlanma yükümlülüğünü ifade eden bir irtifak hakkıdır. Zorunlu Geçit Hakkı, […]

Devamını oku