Kadının, erkeğin telefonundaki SKYPE isimli uygulamadan, başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak ekran görüntülerini alması hukuka aykırı değildir. Usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delil, hükme esas alınmalıdır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/ 478Karar: 2021 / 1604K.T.: 23.02.2021 BOŞANMA DAVASI – SKYPE İSİMLİ SOHBET VE İLETİŞİM UYGULAMASI ÜZERİNDEN BAŞKA KADINLARLA YAPILAN YAZIŞMALARIN EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİN SUNULMASI – DELİLİN HÜKME ESAS ALINMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Dava, kadın tarafından açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasıdır. Davacı kadın tarafından, davalı erkeğin telefonundaki […]

Devamını oku

Önceden affedilmiş veya hoşgörüyle karşılanmış olaylara dayanılarak boşanma davası açılamaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2012/2126Karar: 2012/2607K.T.: 14.02.2012 BOŞANMA DAVASI – BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA DAVACI VE DAVALININ EŞİT KUSURLU OLDUĞU – EŞİT KUSURLU DAVACI İÇİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – DAVACI KADININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ GEREKTİĞİ ÖZET: Boşanmaya neden olan olaylarda davacı ve davalının eşit kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre eşit kusurlu […]

Devamını oku

Çocuğun üstün yararı gereği, anne sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemez. Eğer çocuğun üstün yararı varsa annenin kızlık soyadı çocuğa verilebilir. Üstün yarar yoksa davanın reddine karar verilmelidir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/ 4603Karar: 2021 / 6276K.T.: 20.09.2021 MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanmaya İzin ve Ön Adının Değiştirilmesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı anne tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği […]

Devamını oku

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde gecikmeden kaynaklanan zarara ilişkin bir madde yazılmasa bile kira kaybı talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2019/ 2372Karar: 2020 / 538K.T.: 17.02.2020 ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA – DAVACI ARSA SAHİBİNİN RESMİ SÖZLEŞMEDE GECİKME TAZMİNATI BELİRLENMEMİŞ OLSA DAHİ EN AZ AYLIK RAYİÇ KİRA SEVİYESİNDE GECİKME TAZMİNATINI İSTEMESİ MÜMKÜN OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Davacı arsa sahibinin resmi sözleşmede gecikme tazminatı belirlenmemiş olsa dahi en az aylık rayiç kira seviyesinde gecikme […]

Devamını oku

Erkeğin, eşinin maaşını alması ekonomik şiddet kapsamında kusurlu davranış olarak kabul edilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/72Karar: 2021/1765K.T.: 01.03.2021 MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, karşı davanın kabulü, kusur belirlemesi, tazminatların ve nafakaların miktarı yönünden; davalı-karşı davacı erkek […]

Devamını oku

Banka kayıtları belge delilidir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/ 11-50Karar: 2021 / 33K.T.: 04.02.2021 ALACAK DAVASI – DAVALI BANKANIN DAVACININ MEVDUAT HESABINDAKİ PARANIN DAVACI TARAFINDAN ÇEKİLDİĞİ YÖNÜNDEKİ SAVUNMASINI İSPATLAYAMADIĞI – DAVANIN KABULÜ GEREĞİ – DİRENME KARARININ BOZULMASI ÖZET: Mahkemece, davalı bankanın, davacının mevduat hesabındaki paranın davacı tarafından çekildiği yönündeki savunmasını ispatlayamadığı hususu gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir. (6100 S. K. […]

Devamını oku

Facebook, İnstagram, Twitter, vb. sosyal medya ve E-Mail kayıtları belge delilidir.

T.C. Yargıtay 23. Hukuk DairesiEsas: 2016/3531Karar: 2019/643K.T.: 21.02.2019 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – ELEKTRONİK MAİLLERİN YAZILI DELİL BAŞLANGICI KABUL EDİLECEĞİ – DAVACI ŞİRKET YETKİLİSİNİN İSTİCVABINA KARAR VERİLEREK HESAP MUTABAKATI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: ../…/….tarihli mail de davacı şirket yetkilisi K.Y. davalı şirkete gönderdiği, …. USD daha ödendiği takdirde cari hesabın sıfırlanacağının bildirdiği, takip konusu faturaların […]

Devamını oku

Döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya doğal afetler, sözleşmelerin (kira gibi) yeniden uyarlanması konusunda dikkate alınmalıdır.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/ 7910Karar: 2019 / 4570K.T.: 15.05.2019 KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI DAVASI – EKONOMİK KRİZ VEYA DOĞAL AFETLERE BAĞLI ÖDEME ESASLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNİ GEREKTİRECEK OLAYLARIN ARAŞTIRILIP DEĞERLENDİRİLEREK BİR RAPOR ALINMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Mahkemece, dava konusu kiralanan taşınmaza ilişkin aylık kira bedelinin .. tarihi itibariyle .. TL olarak tespitine karar verilmiş ise de, davacının […]

Devamını oku

Sigorta şirketi, kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2021/14845Karar: 2021/2469K.T.: 07.06.2021 TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASI SONUCU OLUŞAN CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE SÜREKLİ BAKICI GİDERİ ZARARINDAN OLUŞAN MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ – SÜREKLİ BAKICI GİDERİ ZARARININ POLİÇEDEKİ TEDAVİ GİDERLERİ TEMİNATINDAN KARŞILANMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat istemine ilişkindir. […]

Devamını oku

Davanın reddi halinde her iki taraf da maktu istinaf / temyiz harcı öder.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/4050Karar: 2021/1955K.T.: 25.02.2021 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – NİSPİ DEĞERE TABİ BULUNAN DAVA – DAVANIN İLK DERECE MAHKEMESİNCE REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA DAVALI HAKKINDA MAKTU HARCA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN DÜZELTEREK ONANMASI ÖZET: Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta, nispi değere tabi bulunan davada, davanın reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararı […]

Devamını oku