Tarafların tapu satış senedinde bedeli az göstermeleri bilindiği üzere az vergi ödemek amacıyla yapılan bir işlem olup taraflar arasındaki sözleşmenin geçersiz olmasına neden olmayacaktır.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2022/5514Karar: 2022/7505K.T.: 10.10.2022 ÖZET: Dava, davacı tarafından davalılara satışı gerçekleşen taşınmazların bakiye bedelinin ödenmesine ilişkin alacak istemidir. Tarafların tapu satış senedinde bedeli az göstermeleri bilindiği üzere az vergi ödemek amacıyla yapılan bir işlem olup taraflar arasındaki sözleşmenin geçersiz olmasına neden olmayacaktır. Bu halde taarafların satış sözleşmesini yapmayı ciddi olarak istedikleri ve muvazaanın sözleşmenin […]

Devamını oku

İşverenin avans vermemesi üzerine istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmez.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/18215Karar: 2020/6511K.T.: 26.06.2020 ÖZET: 04.09.2020 tarihinde www.hurriyet.com.tr’de “Avans talebi reddedildi, işten ayrıldı! Yargıtay’dan önemli karar…” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Daire, avans talebi reddedilmesi nedeniyle işten kendisi çıkan çalışan tarafından yapılan feshi haklı bularak kıdem tazminatına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, […]

Devamını oku

Dava şartı olarak uygulanan zorunlu arabuluculukta anlaşmama tutanağı tarihi temerrüt tarihidir. Bu tarih faiz başlangıcı olarak kabul edilmelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2023/8073Karar: 2023/10333K.T.: 04.07.2023 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi SAYISI : 2022/5009 E., 2023/135 K. KARAR : İstinaf başvurusunun kabulü ile davanın kabulü İLK DERECE MAHKEMESİ : … 26. … Mahkemesi SAYISI : 2021/597 E., 2022/534 K. Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne […]

Devamını oku

Takip talebi örneğinin 7 nolu bölümünün karşısındaki boş yere tahliye talebinin yazılması gerekir. Ayrıca 9 nolu bölümde de bu talebin yeniden haciz ve tahliye şeklinde tekrarlanması gerekir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2017/13162Karar: 2017/10909K.T.: 18.09.2017 ÖZET: Davacı alacaklı vekili, ödenmediği iddia olunan kira bedellerinin tahsili amacıyla başlatmış olduğu icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine, davalı kiracının itiraz etmemesi sebebiyle, kesinleşen takibe dayalı olarak İcra Mahkemesinden, davalı kiracının tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Takip talebinin geçerli olması ve buna dayanarak icra dairesinin borçluya ödeme emri gönderebilmesi için, […]

Devamını oku

Haciz bildirisine süresi içerisinde itiraz etmeyerek yasa gereği borcun yedinde sayılmasına davacı banka sebebiyet verdiğinden, vekalet ücretinden davalının sorumlu tutulması usul ve yasaya uygun düşmemiştir.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2022/7844Karar: 2022/10375K.T.: 15.09.2022 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … Tic. Ltd. Şti. vekili Av. …tarafından, davalı Maliye Bakanlığı Dış Ticaret Vergi Dairesi aleyhine 01/05/2008 gününde verilen dilekçe ile menfi tespit istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; esas hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına dair verilen 30/03/2021 karar ve 09/07/2021 günlü ek kararın Yargıtay’ca incelenmesi […]

Devamını oku

Kaparo alıp aracı satmamak, bilişim sisteminin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturur.

T.C. Yargıtay 15. Ceza DairesiEsas: 2016/4286Karar: 2018/8678K.T.: 28.11.2018 ÖZET: 19.03.2019 tarihinde www.memurlar.net’te “Kapora alıp arabayı satmamaya, dolandırıcılıktan hapis” başlığıyla çıkan Yargıtay 15. Ceza Dairesi Kararı. İnternetten alışverişin yaygınlaşması üzerine bunu fırsata çevirmeye çalışan ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen dolandırıcılar, “bilişim suçları” kapsamında yargılanarak hesap veriyor. Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler […]

Devamını oku

Belirli süreli iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın yenilemeyeceğini bildiren işverenin işçiye kıdem tazminatı ödemesi gerektiği kabul edilmelidir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2015/922Karar: 2017/316K.T.: 22.02.2017 Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kütahya İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 06.11.2012 gün ve 2011/501 E.- 2012/710 K. sayılı kararın temyizen incelenmesinin davalı şirket vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 04.02.2013 gün ve 2013/71 E.- 2013/1642 K. sayılı kararı ile; “…Davacı vekili, taraflar […]

Devamını oku

Kıdem tazminatı edinilmiş mal olup, diğer eşin kıdem tazminatında yarı oranında payı vardır.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2015/1569Karar: 2016/7206K.T.: 19.04.2016 Özet: Dava emeklilik ikramiyesi yönünden katılma alacağına ilişkindir. Davalı kocanın …. Depo Müdürlüğünde işçi statüsünde 11.12.1978 tarihinden itibaren çalışmaya başladığı, davalının 07.04.2005 tarihli müracaatına istinaden yapılan inceleme sonucu 7758 gün sigorta ödediğinin tespiti ile evlilik birliği içerisinde 11.04.2005 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı kazanma şartlarını yerine getirmiş olduğu anlaşılmaktadır. Davacı eşin, […]

Devamını oku

Katılma alacağına hükmedilebilmesi için davacı eşin malvarlığının edinilmesine katkısının kanıtlanmasına gerek yoktur.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2013/16635Karar: 2015/207K.T.: 12.01.2015 Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi … ile … aralarındaki katılma alacağı davasının reddine dair Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi’nden verilen 15.01.2013 gün ve 305/14 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı, mal rejiminin tasfiyesiyle alacak isteğinde bulunmuştur. Davalı, davanın […]

Devamını oku

İşçinin görev yerinin sık sık değiştirilmesi ve işçiye kariyeri ile bağdaşmayan görevler verilmesi mobbing olarak değerlendirilmelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/17806Karar: 2023/403K.T.: 16.01.2023 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :… Mahkemesi SAYISI : 2016/365 E., 2022/232 K. DAVA TARİHİ : 19.09.2012 KARAR : Davanın Kabulü Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesince Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kabulüne […]

Devamını oku