Evlilik birliği içerisinde ödenen bireysel emeklilik primleri, boşanma halinde mal paylaşımına konu edilir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2016/5647Karar: 2016/6710Tarih: 13.04.2016 BİREYSEL EMEKLİLİK EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ ÖZET:Bireysel emeklilik sisteminde biriken iştira bedelinin mal rejiminin sona erdiği tarihte belirlenmesi mümkün olduğu gibi sistemden çıkılmasını yasaklayan herhangi bir yasal düzenlemenin de bulunmadığı, mal rejiminin sona erdiği tarih itibariyle davalı eşin sistemden ayrılması halimde ödenebilecek iştira bedelinin ilgili sigorta şirketinden sorularak tespiti […]

Devamını oku

İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmez.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/2740Karar: 2021/6513Tarih: 18.03.2021 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : … 8. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : MENFİ TESPİT İLK DERECE MAHKEMESİ : … 2. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya […]

Devamını oku

İşçi istifa etse bile kullanmadığı yıllık izin ücreti işçiye ödenmek zorundadır.

T.C. Yargıtay 22. Hukuk DairesiEsas: 2018/14166Karar: 2018/27800Tarih: 19.12.2018 YILLIK İZİN İZİN HAKKININ BULUNDUĞUNUN TESPİTİNİ İSTEME SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE KULLANILMAYAN YILLIK İZİN SÜRELERİNE AİT ÜCRET İŞÇİNİN KENDİSİNE VEYA HAK SAHİPLERİNE ÖDENİR ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işverende 10 yılı aşkın çalışması olduğu tespit edilen davacının tüm çalışma süresi boyunca hak ettiği yıllık ücretli izin süresinin […]

Devamını oku

Velayeti anneye verilen çocuğa ödenecek iştirak nafakasını babanın ödeme gücü yoksa dededen talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2014/20406Karar: 2014/17028Tarih: 22.12.2014 NAFAKA DAVASI NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ BABANIN KISITLANMASI ÜST ZÜMREDE YER ALAN DEDEDEN NAFAKA İSTENİLMESİ DAVA EHLİYETİ NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ BABANIN ÖLMÜŞ OLMASI VEYA BAKMA GÜCÜNÜN OLMAMASI HUSUMET ÖZET:Dava, velayeti anneye verilmiş olan küçük için nafaka istemine ilişkindir. Nafaka yükümlüsü babanın ölmüş olması veya bakma gücünün olmaması üzerine bir üst zümrede yeralan dededen […]

Devamını oku

Tapu malikinin davacının iddia ettiği kişi olduğunun ispatlanması halinde kaydın düzeltilmesine değil iddia yönünden bir tespit kararı verilmelidir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2019/2963Karar: 2019/5047Tarih: 07.10.2019 MAHKEMESİ : SULH HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, mirasbırakan …’ın paydaşı olduğu 560, 691 ve 692 parsel sayılı taşınmazlarda soyadının “Seviş” olarak yanlış yazıldığını ileri sürerek soyadının nüfus kaydına uygun şekilde “Aşkın” olarak düzeltilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece idari başvuru […]

Devamını oku

Anlaşmalı boşanmaya ilişkin mahkeme kararında tapu iptali ve tescile ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle taşınmaz mülkiyetinin boşanma kararıyla davacıya geçtiği kabul edilemez. Bu durumda davacının, malik olan davalıdan mülkiyetin kendi adına tescilini isteme hususunda kişisel hakkı bulunmaktadır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2013/4863Karar: 2013/27282Tarih: 23.11.2012 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Üsküdar 2. Aile Mahkemesi NUMARASI : Esas no: 2012/86 Karar no:2012/709 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm asli müdahiller tarafından reddedilen talepleri yönünden; davacı tarafından ise yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı […]

Devamını oku

Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin, TMK. 1009. maddesi uyarınca tapunun şerhler sütununa kaydedilmesi mümkündür. Böylece, sözleşme alacaklısı sözleşmeden kaynaklanan kişisel hakkını kuvvetlendirmiş olur ve üçüncü kişilere karşı ileri sürme olanağı kazanır.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2021/84Karar: 2021/1866Tarih: 13.10.2021 Hukuk Dairesi MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 28.12.2012 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 18.07.2017 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve […]

Devamını oku

Satış ilanının elektronik ortamda yapılması icra müdürlüğünün takdirine bırakılmış bir husus olmayıp yasal bir zorunluluktur.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/5357Karar: 2020/8262Tarih: 07.10.2020 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi 3. kişi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm […]

Devamını oku

Yargıtay bozmasıyla icra takibi durur. Takibin bu şekilde durması takibin iptali için yapılmış olan şikayet başvurusunu durdurmaz.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2014/11248Karar: 2015/13198Tarih: 15.06.2015 TAKİBİN DURMASI TAKİBİN İPTALİ TALEBİ YARGITAY BOZMASI ÖZET:Yargıtay bozmasıyla icra takibi durur. Takibin bu şekilde durması takibin iptali için yapılmış olan şikayet başvurusunu durdurmaz. Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası […]

Devamını oku

Araç satışı için adi yazılı veya sözlü olarak yapılan sözleşmeler geçersiz olup sebepsiz zenginleşme hükümleri gereği taraflar verdiklerini geri isteyebilir.

T.C. Yargıtay 19. Hukuk DairesiEsas: 2018/2686Karar: 2018/6122Tarih: 27.11.2018 ARAÇ SATIŞI İÇİN ADİ YAZILI VE SÖZLÜ YAPILAN SÖZLEŞMELER GEÇERSİZDİR SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ÖZET: Trafikte kayıtlı araçların satışı sözleşmesinin KTK 20/d’ye göre noterlikçe yapılması geçerlilik şartıdır. Diğer bir ifadeyle, adi yazılı veya sözlü satışlar daha sonradan noterlikçe resmi satış yapılmadığı sürece geçersizdir. Harici sözleşme “araç satış vaadi” şeklinde nitelendirilemez, alıcı yapılan […]

Devamını oku