Velayet kendisine bırakılmamış olan eşin fiilen çocuğa bakması durumunda nafakaya hükmedileceğine ilişkin bir düzenleme de mevcut olmadığına göre dava tarihinden itibaren iştirak nafakasına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1899Karar: 2018/1052K.T.: 09.05.2018 ÖZET: Asıl dava, velayetin değiştirilmesi ve çocuk için iştirak nafakasına hükmedilmesi, birleşen dava ise çocuk yararına davalı anneye ödenen iştirak nafakasının kaldırılması istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; velayeti anneden alınıp davacı babaya verilen müşterek çocuk yararına iştirak nafakasına dava tarihinden mi, yoksa velayetin değiştirilmesine konu kararın kesinleşme tarihinden itibaren mi hükmedilmesi gerektiği […]

Devamını oku

Tapu sicilinde aile konutu şerhi olmasa da basiretli tacir olan bankanın ipotek alınan yerin aile konutu olup olmadığını araştırması gerekir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2015/247Karar: 2015/2323K.T.: 21.10.2015 ÖZET: Dava, aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şerhi konulması istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; tapu kaydında aile konut şerhi bulunmayan taşınmaz üzerine konulan ipoteğin TMK 194 ve 1023 maddeleri dikkate alındığında kaldırılıp kaldırılmayacağı noktasında toplanmaktadır. Dava konusu taşınmazın tapu kaydında ipotek tesis edildiği tarihte aile konutu şerhi bulunmadığı açıktır. […]

Devamını oku

Boşanma ilişkin kararın kesinleşmesi ile birlikte aile konutu da niteliğini kaybeder ve tapuda malik olan eş, mülkiyet hakkına istinaden el atmanın önlenmesi ile ecri misil talep edebilir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2018/16270Karar: 2021/1792K.T.: 02.03.2021 ÖZET: Taraflar arasındaki boşanma kararının kesinleştiği tarih olan 25.04.2013 tarihinden itibaren ecrimisile hükmedilmiş ise de, davalı … müşterek çocuk … ile birlikte dava konusu konutta ikamet ettiğinden, hayatın olağan akışı gereği, davacı eşin, müşterek çocuk ile birlikte davalı eski eşin dava konusu konutta kalmasına muvafakat ettiğinin kabulü gerekir. Davacı lehine […]

Devamını oku

Vasinin kısıtlı adına dava açabilmesi için vesayet makamından izin alması gerekir. Bu durum dava şartı olup, dava açıldıktan sonra da gerçekleştirilebilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1403Karar: 2018/188K.T.: 07.02.2018 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 06.06.2011 gün ve 2010/58 E. 2011/234 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili ve davalılardan … vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 16.05.2013 gün ve […]

Devamını oku

Cevap dilekçesinde bildirilmemiş olan bir delilin davanın ilerdeki aşamalarında ileri sürülmesi mümkün değildir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2014/662Karar: 2017/34K.T.: 18.01.2017 ÖZET: Cevap dilekçesinde ibraname ve bir kısım belgeler yanında tanık beyanı dışında başkaca herhangi bir delil bildirmeyen, sonradan delil gösterilebilmesi için HMK’nın 145. maddesinde belirtilen istisnai hallerin mevcudiyetini de ileri sürmeyen davalının ön inceleme aşamasından sonra yapılan üçüncü duruşmada yemin deliline dayanması mümkün değildir. Hal böyle olunca, yerel mahkemenin cevap […]

Devamını oku

İşe iade davası sonrasında işçiyi tekrar işe başlamak için davet eden işveren şirket dört aylık boşta geçen süre ücretini ödediğine göre, artık bu noktada işçinin işveren tarafından tekrar işe başlatılmadığı kabul edilmelidir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2015/1618Karar: 2017/938K.T.: 10.05.2017 ÖZET: İşe iade davası sonrasında işçiyi tekrar işe başlamak için davet eden işveren şirket dört aylık boşta geçen süre ücretini ödediğine göre, artık bu noktada işçinin işveren tarafından tekrar işe başlatılmadığı kabul edilmelidir. Taraflar arasındaki “işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 3. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen […]

Devamını oku

Takip konusu senet üzerinde tahrifat yapıldığının anlaşılması halinde iptal edilmiş olan takip miktarıyla sınırlı olarak alacaklı aleyhine tazminata hükmedilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2013/2442Karar: 2015/1545K.T.: 10.06.2015 Taraflar arasındaki “takibin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Uşak İcra Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne, tazminat talebinin reddine dair verilen 27.03.2013 gün ve 2012/470 E.-2013/180 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 14.05.2013 gün ve 2013/14945 E.-2013/18697 K. sayılı ilamı ile; (…1) Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde; […]

Devamını oku

Cebri icradan satın alınmış olsa da yolsuz tescili yapanla muvazaalı davranış içine giren, alıcıya tapuya güven ilkesi uygulanmaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2013/2331Karar: 2015/2336K.T.: 23.10.2015 ÖZET: Cebri icradan satın alınmış olsa da yolsuz tescili yapanla muvazaalı davranış içine giren, alıcıya tapuya güven ilkesi uygulanmaz. Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk (kapatılan Kartal 4.Asliye Hukuk) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 24.06.2010 gün ve 2007/157 E., 2010/276 […]

Devamını oku

Vekalet görevinin kötüye kullanılmasından doğan davalarda zamanaşımı uygulanmaz.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2016/3719Karar: 2019/4356Tarih: 04.07.2019 ÖZET: Vekalet görevinin kötüye kullanılmasından doğan davalarda zamanaşımı uygulanmaz. MAHKEMESİ: ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ: SATIN ALMAYA DAYALI Taraflar arasında görülen davada; Davacı, sahip olduğu taşınmazla ilgili elektrik, su, vergi gibi işlemlerin takibi için davalıyı 18.06.2003 tarihli vekaletname ile vekil tayin ettiğini, davalının ise vekalet görevini kötüye kullanarak maliki olduğu […]

Devamını oku

Terekeye temsilci tayininden sonra tereke ortaklarının davayı takip yetkisi ortadan kalkar.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2014/13769Karar: 2017/1847Tarih: 11.04.2017 ÖZET: Dava, ehliyetsizlik ve vekalet yetkisinin kötüye kullanılması nedenlerine dayalı tapu iptali-tescil; olmadığı takdirde tazminat isteğine ilişkindir. Davadaki isteğin murisin terekesi adına ve O’na teb’an ileri sürüldüğü ve davanın elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine tabi bulunduğu açıktır. Davanın görülebilirlik koşulu olan terekeye temsilci tayininden sonra tereke ortağının veya ortaklarının davayı takip […]

Devamını oku