T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2013/2331
Karar: 2015/2336
K.T.: 23.10.2015

  • CEBRİ İCRA
  • TAPUYA GÜVEN İLKESİ
  • YOLSUZ TESCİL

ÖZET: Cebri icradan satın alınmış olsa da yolsuz tescili yapanla muvazaalı davranış içine giren, alıcıya tapuya güven ilkesi uygulanmaz.

Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk (kapatılan Kartal 4.Asliye Hukuk) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 24.06.2010 gün ve 2007/157 E., 2010/276 K. sayılı karar, davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 08.02.2012 gün ve 2011/4804 E., 2012/831 K. sayılı kararı ile onanmış ise de, davacı vekilinin karar düzeltme talebi üzerine aynı Dairenin 19.02.2013 gün ve 2013/39 E. 2013/902 K. sayılı kararı ile

(…Davacı vekili, müvekkili kooperatifin davalı Şenol ve arkadaşları tarafından 1998 yılında kurularak ortaklardan alınan aidatlarla inşaata başlanıldığını, Şenol’un arsa sahibinden arsanın müvekkiline devri için muvafakatname aldığını, ancak kat irtifakını kooperatif yerine kendi adına kurarak bir kısım bağımsız bölümleri kooperatif dışından kişilere muvazaalı olarak sattığını, K… ilçesi S… köyü 1… parsel D Blok 1… numaralı bağımsız bölümün kooperatif ortağından tahsisli olmasına rağmen davalı Fatih’e devredildiğini, davalı Fatih’in kooperatif eski başkanı diğer davalı ile anlaşarak çok düşük bedelle ve kötüniyetli olarak daireyi devraldığını, tescil işleminin yolsuz olduğunu ileri sürerek, anılan taşınmazın davalı Fatih adına olan tapu kaydının iptali ile davacı kooperatif adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Fatih vekili, müvekkilinin dava konusu bağımsız bölümü tapu kaydına güvenerek dava dışı Ömer’den satın aldığını, Ömer’inde bu bağımsız bölümü cebri icra yoluyla satın aldığını, muvazaa olmasının söz konusu olmadığını, müvekkilinin iyiniyetli olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı Şenol, kat irtifakına geçilirken dava konusu bağımsız bölümü adına tescil ettirdiğini, ancak şahsi borcundan dolayı cebri icra yoluyla bağımsız bölümün Ömer’e satıldığını, diğer davalı Fatih’i tanımadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacı vekili tarafından temyiz istemi üzerine Dairemizin 08.02.2012 tarih ve 2011/4804 E 2012/1831-K sayılı ilamıyla onanmıştır.

Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Dosya içeriğinden, davalı Şenol’un davacı kooperatifin başkanı iken kooperatife ait dairelerin kat irtifakının kurulması için aldığı yetkiyi kötüye kullanarak dava konusu daireyle birlikte birçok daireyi tapuda adına tescil ettirdiği, bu nedenle tescilin “yolsuz tescil” niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz. (TMK.md. 1024/1)

Somut olayda davalı Fatih, dava konusu taşınmazı cebri icrada alan dava dışı Faruk’dan tapu kaydına güvenerek aldığını ve iyiniyetli olduğunu savunmuş ise de; dinlenen tanık beyanları, Kartal 5.İcra Müdürlüğü’nün 2001/3165 sayılı icra dosyasının incelenmesinde, davalı Şenol’un dava dışı başka bir kooperatifin başkanı olarak 3. kişiye sattığı ancak teslim etmediği daire nedeniyle aleyhine yapılan takibin itirazsız kesinleşmesi sonucu, dava konusu daireye ve bununla birlikte 10 daireye daha haciz konulduğu, 18.02.2002 tarihinde yapılan ihalede dava konusu dairenin, davalı Şenol’un yakın arkadaşı olan ve sürekli kooperatife gelip giden dava dışı Tamer tarafından 8.4000,00 TL bedelle satın alındıktan sonra 01.05.2003 tarihinde Ömer tarafından 4.000,00 TL bedelle davalı Fatih’e satıldığı, aynı cebri icrada dava dışı Faruk’un birden çok daireyi bu şekilde düşük bedelle satın aldığı, Fatih’in aynı zamanda davalı Şenol ve dava dışı Tamer’in yakın arkadaşı olup, taşınmazı satın almadan önce kooperatife gelip gittiği, bu nedenle taraflar arasındaki ilişkileri bildiği, Şenol adına yapılan yolsuz tescilden de haberdar olduğu, iyiniyetli olmadığı ve iktisabının korunamayacağı anlaşıldığından davanın kabulü gerekirken reddi doğru olmadığından kararın bozulmasına karar verilmesi gerekirken hükmün onandığı anlaşıldığından, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 08.02.2012 gün ve 2011/4804–2012/1831 E.K. sayılı kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir…)

gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava tapu iptali ve tescil davasıdır.

Davacı vekili müvekkili kooperatifin davalı Şenol ve arkadaşları tarafından 1998 yılında kurulduğunu, ortaklardan alınan aidatlarla inşaata başlandığını, Şenol’un arsa sahibinden arsanın müvekkiline devri için muvafakatname aldığını, ancak kat irtifakını kooperatif yerine kendi adına kurarak bir kısım bağımsız bölümleri kooperatif dışından kişilere muvazaalı olarak sattığını, dava konusu 19 numaralı bağımsız bölümün kooperatif ortağına tahsisli olmasına rağmen davalı Fatih’e devredildiğini, davalı Fatih’in kooperatif eski başkanı olan diğer davalı ile anlaşarak çok düşük bedelle ve kötü niyetli olarak daireyi devraldığını, tescil işleminin yolsuz olduğunu ileri sürerek, anılan taşınmazın davalı Fatih adına olan tapu kaydının iptali ile davacı kooperatif adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Fatih vekili müvekkilinin dava konusu bağımsız bölümü tapu kaydına güvenerek dava dışı Ömer’den satın aldığını, Ömer’in de bu bağımsız bölümü cebri icra yoluyla satın aldığını, muvazaanın söz konusu olmadığını, müvekkilinin iyi niyetli olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı Şenol kat irtifakına geçilirken dava konusu bağımsız bölümü adına tescil ettirdiğini, ancak şahsi borcundan dolayı cebri icra yoluyla bağımsız bölümün Ömer’e satıldığını, diğer davalı Fatih’i tanımadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davalı Fatih’in, dava konusu taşınmazı cebri icra satışı sonucu kazanan üçüncü kişiden 2003 yılında satın aldığı, kural olarak ihale ile satın alan kişinin iyi niyetli olduğu, kötü niyeti iddia eden davacının davalılar arasındaki muvazaayı kanıtlayamadığı, muvazaalı kazanılan malların kısa aralıklarla el değiştirmesi olgusu düşünüldüğünde davalının bu sebeple hareket etmediği ve iyi niyetli olduğu gerekçesiyle davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilinin temyiz itirazı üzerine Özel Dairece önce onanmış; karar düzeltme aşamasında ise davalı Şenol’un kooperatiften aldığı yetkiyi kötüye kullanarak taşınmazı adına tescil ettirmesinin yolsuz tescil niteliğinde olduğu, dava konusu taşınmazın Şenol’un borcu nedeniyle üçüncü kişi tarafından girişilen ve itiraza uğramayan takipte haczedildiği, bu ve başka taşınmazların Şenol’un arkadaşı olan Ömer isimli kişi tarafından cebri icra ihalesinde düşük bedelle satın alınması ve davalı Fatih’in da bu iki kişiyi tanıdığı ve devirden önce kooperatife gelip gittiği, bu nedenle taraflar arasındaki ilişkileri bildiği, Şenol adına yapılan yolsuz tescilden de haberdar olduğu, iyi niyetli olmadığı ve iktisabının korunamayacağı, bu itibarla davanın kabulü gerekirken reddinin doğru olmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.

Mahkemece davacının davalılar arasındaki muvazaayı ispatlayamadığı, davacının taşınmazı satın aldığı Ömer’in taşınmazı icra ihalesinden satın aldığı ve bu yolla satın alan kişinin iyi niyetli sayıldığı; benzer davaların reddine ilişkin kararların onandığı ve karar düzeltme talepleri de reddedilerek kesinleştiği gerekçesi ile önceki kararda direnilmiştir. Direnme kararını davacı temyize getirmektedir.

Uyuşmazlık dava dışı üçüncü kişinin cebri icra ihalesinden satın aldığı taşınmazı, daha sonra satın alan davalının, ihaleden önceki yolsuz tescili bilip bilmediği ya da bilmesi gerekip gerekmediği; ihale öncesindeki yolsuz tescili yaptıran kişi ile muvazaalı davranış içine girerek taşınmazı üçüncü kişiden satın almasının kötü niyetli sayılıp sayılmayacağı ve varılacak sonuca göre tapu siciline güven ilkesinin uygulanıp uygulanmayacağı noktasında toplanmaktadır.

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında bir kısım üyelerce ilk tescilin yolsuz olması halinde dahi cebri icra ihalesi ile satın alan alıcı bakımından artık yolsuz tescile ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı, davalı Fatih’in tapu sicilindeki görünüme güvenerek hak kazandığı (TMK.m.1023) ve kötü niyetli olduğu hususunun davacı yanca ispatlanamadığı, Özel Daire bozmasının kabulü halinde tapu siciline güven ilkesinin ihlal edileceği ve cebri icra satışları bakımından da muvazaa olgusundan söz edilebilir hale geleceği ileri sürülmüş ise de bu görüş çoğunluk tarafından benimsenmemiştir.

O halde tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, 23.10.2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.