T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas: 2023/126
Karar: 2023/385
K.T.: 24.01.2023

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen karşılıklı boşanma davalarında her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir.
İstinaf incelemesinden geçmeden kesinleşen İlk Derece Mahkemesi kararının kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiş olmakla; Tetkik Hakimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Davacı-karşı davalı kadın vekili dava dilekçesinde; evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile tarafların boşanmalarına, ortak çocukların velâyetlerinin davacı kadına verilmesine, çocuklar yararına ayrı ayrı 750,00 TL tedbir ve iştirak nafakasına, davacı kadın yararına 750,00 TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile 75.000,00 TL maddî, 75.000,00 TL manevî tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
II. CEVAP
Davalı-karşı davacı erkek vekili karşı dava dilekçesinde; evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile tarafların boşanmalarına, ortak çocukların velâyetlerinin davalı-karşı davacı erkeğe verilmesine, çocuklar yararına ayrı ayrı 250,00 TL nafakaya, davalı karşı davacı erkek yararına 50.000,00 TL maddî 50.000,00 TL manevî tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
1. İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile boşanmaya sebep olan olaylarda davalı karşı davacı erkeğin, davacı-karşı davalı kadına göre daha ağır kusurlu olduğu gerekçesi ile her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, ortak çocukların velâyetlerinin davacı-karşı davalı kadına verilmesine, baba ile kişisel ilişki kurulmasına, çocuklardan … yararına takdir edilen 400,00 TL tedbir nafakasının karar tarihinden itibaren 450,00 TL`ye çıkarılmasına, iştirak nafakası olarak devamına, çocuklardan … yararına takdir edilen 350,00 TL tedbir nafakasının karar tarihinden itibaren 400,00 TL`ye çıkarılmasına, iştirak nafakası olarak devamına, davacı-karşı davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine, davacı-karşı davalı kadın yararına 40.000,00 TL maddî, 30.000,00 TL manevî tazminata hükmedilmesine karar verilmiştir.
2. Hüküm davalı karşı davacı erkek vekili tarafından istinaf edilmiş, İlk Derece Mahkemesi 29.12.2020 tarihli ek karar ile istinaf başvurusunun süresinde olmadığı gerekçesi ile davalı karşı davacı erkek vekilinin istinaf dilekçesinin reddine karar vermiş, ek karar davalı karşı davacı erkek vekili tarafından istinaf edilmiş, … Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi 16.02.2021 tarihli 2021/69 Esas 2021/213 Karar sayılı ilamı ile, ek kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesi ile davalı karşı davacı erkeğin istinaf talebinin reddine karar vermiş, Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı karşı davacı erkek vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 13.09.2021 tarihli 2021/4109 Esas 2021/5932 Karar sayılı ilamı ile karar onanmış ve hüküm 13.09.2021 tarihinde kesinleşmiştir.
IV. KANUN YARARINA TEMYİZ
A. Kanun Yararına Temyiz Yoluna Başvuran
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararının kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiştir.
B. Temyiz Sebepleri
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 26.12.2022 tarihli kanun yararına temyiz dilekçesinde, davalı karşı davacı erkeğin asıl davaya cevap ve karşı dava dilekçesinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi talebiyle birlikte maddî ve manevî tazminata karar verilmesini de talep etmiş olduğu gözetilerek bu yönde bir değerlendirmeyle karar verilmesi gerekirken anılan hususta olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek kararın kanun yararına temyizen incelenerek bozulmasını talep etmiştir.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, davalı karşı davacı erkeğin asıl davaya cevap ve karşı dava dilekçesindeki tazminat talepleri hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
2. İlgili Hukuk
1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 363 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulur.
2. Temyiz talebi Yargıtayca yerinde görüldüğü takdirde, 6100 sayılı Kanun’un 363 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca karar kanun yararına bozulur ve bu bozma, kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz.
3. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu`nun (4721 sayılı Kanun) 166 ncı maddesinin birinci fıkrası, 174 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, 6100 sayılı Kanun`un 297 inci maddesinin ikinci fıkrası
3. Değerlendirme
1.Davalı karşı davacı erkek vekili karşı dava dilekçesi ve asıl davaya cevap dilekçesinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma talebinin yanı sıra boşanmanın fer’isi niteliğinde maddî ve manevî tazminat talep etmiş, İlk Derece Mahkemesince davalı-karşı davacı erkek vekilinin maddî ve manevî tazminat talepleri hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiştir.
2.6100 sayılı Kanun`un 297 nci maddesinin ikinci fıkrasında hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası adı altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir.
3.O halde İlk Derece Mahkemesince davalı karşı davacı erkek vekilinin karşı dava ve asıl davaya cevap dilekçesindeki boşanmanın ferisi niteliğinde olan maddî ve manevî tazminat talepleri hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
V. KARAR
Açıklanan sebeple
Adalet Bakanlığının 6100 sayılı Kanun’un 363 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayalı kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile kararın sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA,
Dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğininAdalet Bakanlığına gönderilmesine,
24.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.