T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas: 2016/28041
Karar: 2019/9877
K.T.: 14.10.2019

  • DELİL TESPİTİ
  • NOTER MASRAFI
  • YARGILAMA GİDERLERİ

ÖZET: Dava, davacının davalıdan satın aldığı taşınmazda ortaya çıkan ayıpların onarım bedelinin ve değişik iş tespit dosyasında yapılan masraflar ile noter ihtarname masrafının tahsili istemine ilişkindir. 6100 sayılı HMK’nın 405. maddesinde delil tespiti dosyasının asıl dava dosyasının eki sayılacağı ve asıl dava dosyasıyla birleştirileceği düzenlenmiş olup, bu düzenleme kapsamında delil tespiti dosya masraflarının yargılama giderleri kapsamında değerlendirilerek asıl davadaki davanın kabul ve ret oranına göre taraflardan tahsiline karar verilmesi gerekir. Yine HMK’nın 323/1-ç maddesi gereği noter ihtarname masrafının da yargılama giderleri arasında değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkemece bu hükümlere aykırı olarak hüküm kurulmuş olması ve bu masraflara faiz işletilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile mülkiyeti davalıya ait olan…köyünde bulunan bodrumlu betonarme dubleks mesken niteliğindeki taşınmazın satışı konusunda 7.9.2014 tarihinde yaptıkları sözleşme ile anlaştıklarını ve bu sözleşmede satış bedelinin 265.000,00 TL olarak belirlendiğini, satış bedelini davalıya ödediğini ve davalının da 25.9.2014 tarihinde tapuyu devrettiğini, evi emlakçı aracılığıyla satın aldığını ve emlakçının evi kendisine gösterip gezdirdiğini, satın almadan önce emlakçı ve davalı ev sahibinin evde herhangi bir sorun olmadığını beyan ettiklerini, evde bulunan ve yağmurların başlamasıyla ortaya çıkan ayıpların davalı tarafından gizlendiğini, evi satın aldığında yaz sonu olması, yağmurların başlamamış olması ve evin badana ve boyasının yeni yapılmış olması nedeniyle, satın almadan önce evi gezdiğinde herhangi bir nem, rutubet ya da … ve su basmasıyla ilgili herhangi bir belirti görmediğini ve tespit edemediğini, evi kullanmaya başlamasından bir süre sonra yağışların başladığını ve evde yapmur sularıyla birlikte hasarların meydana gelmeye, bodrum katın su almaya başladığını ve evin bu bölümünün kullanılamaz duruma geldiğini, bunun üzerine … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2015/6 D.İş. Sayılı dosyası ile tespit yaptırdığını ve tespit dosyasında düzenlenen 18.2.2015 tarihli raporda; ayıpların giderilmesi için gerekli toplam maliyetin 24.000,00 TL olarak belirlendiğini, bu rapordan sonra davalıya keşide ettiği … Noterliği’nin 12.3.2015 tarihli ihtarnamesiyle binanın ayıpsız hale getirilmesi için tespit edilen 24.000,00 TL’nin satış bedelinden indirilerek iade edilmesinin istendiğini beyan ederek; davanın kabulüne, davalı tarafından gizlenen ve sonra ortaya çıkan gizli ayıpların giderilmesi için gerekli olan 24.000,00 TL(fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile) ve yapılan tespit ve davalıya gönderilen ihtarname masrafları olan 698,1 TL olmak üzere toplamda 24.698,91 TL’nin ihtarnamenin tebliğ tarihi olan 17.3.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 11.2.2016 tarihli ıslah dilekçesiyle; ayıpların giderilmesi için gerekli olan 25.000,00 TL ve yaptırılan tespit dosyası ve davalıya gönderilen ihtarname masrafları toplamı olan 698,91 TL olmak üzere toplam 25.698,91 TL’nin 24.698,91 TL’sinin ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren kalan kısmının ise dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile, 24.000,00 TL’nin temerrüt tarihi olan 21.03.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, 698,91 TL tespit ve noter masrafı toplamının dava tarihi olan 08.04.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, Islahla ile artan 1.000,00 TL nin ıslah tarihi olan 11.02.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

Dava, davacının davalıdan satın aldığı taşınmazda ortaya çıkan ayıpların onarım bedelinin ve değişik iş tespit dosyasında yapılan masraflar ile noter ihtarname masrafının tahsili istemine ilişkindir.

6100 sayılı HMK’nın 405. maddesinde delil tespiti dosyasının asıl dava dosyasının eki sayılacağı ve asıl dava dosyasıyla birleştirileceği düzenlenmiş olup, bu düzenleme kapsamında delil tespiti dosya masraflarının yargılama giderleri kapsamında değerlendirilerek asıl davadaki davanın kabul ve ret oranına göre taraflardan tahsiline karar verilmesi gerekir. Yine HMK’nın 323/1-ç maddesi gereği noter ihtarname masrafının da yargılama giderleri arasında değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkemece bu hükümlere aykırı olarak hüküm kurulmuş olması ve bu masraflara faiz işletilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Ne var ki, yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, usulün 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle mahkeme kararının hüküm başlıklı bölümünün 1 numaralı bendinde yer alan “..698,91 TL tespit ve noter masrafı toplamının dava tarihi olan 08.04.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,” ibaresinin hükümden çıkarılmasına ve hükmün yargılama giderleri ile ilgili 4 numaralı bendinin hükümden çıkarılarak yerine ” Dava tarafça yapılan delil tespiti dosyası, noter ihtarname gideri, keşif harcı, bilirkişi gideri, posta tebligat gideri olmak üzere toplam 2.786,31 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine” söz ve rakamlarının yazılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.