T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
Esas:  2021/6840
Karar: 2021/14155
K.T.: 12.10.2021

  • FAZLA MESAİNİN İSPATINDA YARGITAY’DAN 5 ÖNEMLİ KRİTER!
  • FAZLA MESAİNİN HESAPLANMASI

ÖZET: 21.11.2021 tarihinde www.sgkrehberi.com’da “Fazla mesainin ispatında Yargıtay’dan 5 önemli kriter!” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Fazla çalışmanın ispatında Yargıtay’dan 5 önemli kriter! Çalışanları yakından ilgilendiren fazla mesai hesaplamasında Yargıtay sıralamayı belirledi. İlk önce yazılı evraklar ve tanık beyanları ön plana çıkarken herkesçe bilinen vakıalarda hesaba katıldı.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : … 24. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

İLK DERECE MAHKEMESİ : … Anadolu 13. İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı vekilince istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 12/10/2021 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına vekili Avukat … ile karşı taraf adına vekili Avukat … geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı şirketin yurt dışı projelerinde 2004-2014 yılları arasında elektrik grup şefi olarak çalıştığını,iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğini, son aylık ücretinin net 4.125,00 USD olduğunu, üç öğün yemek, barınma ve ısınma gibi gereksinimlerin işveren tarafından karşılandığını belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili,davacının davalı işyerinde 10.10.2005-31.12.2007 01.12.2009-19.11.2010 24.06.2011-28.02.2014 01.03.2014-12.11.2014 tarihleri arasında aralıklı çalıştığını,son ücretinin aylık 2.633,00 USD olduğunu, davacının iş sözleşmesinin iş bitimi sebebiyle sonlandırıldığını ve davacının müvekkil şirkete ibraname verdiğini,davacının hesabına her ay varsa fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin yatırıldığını beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesince, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İstinaf Başvurusu :

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı,davacı ve davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :

Bölge Adliye Mahkemesince, tarafların istinaf başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

Temyiz Başvurusu :

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının fazla mesai yapıp yapmadığı noktasındadır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

Uyuşmazlıkta, İlk Derece Mahkemesince hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı tanık beyanlarına göre davacının haftanın altı günü 08.00-21.00 saatleri arasında 1.5 saat ara dinlenme ile haftalık 24 saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek fazla mesai alacağı hesaplanmıştır.Davacı tanıkları işveren aleyhine benzer mahiyette dava açmış olup işverenle husumetli olması nedeniyle beyanları tek başına hükme esas alınamaz ise de;Dairemizin temyiz incelemesinden geçen emsal dava dosyalarında benzer çalışma koşullarına tabi işçiler yönünden fazla mesai yaptığının kabul edildiği görülmektedir.Davacı tanıklarından bir tanesinin ara dinlenmesi bakımından beyanda bulunmazken,diğer davacı tanığının ise sabah,öğle ve akşam ortalama 60 şar dakika yemek molası verdiklerini beyan ettiği anlaşılmaktadır.Bu beyan dikkate alınarak davacının günlük üç saat ara dinlenmesi kullandığının kabulü ile fazla mesai süresinin hesaplanması gerekli iken yazılı şekilde kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, davalı yararına takdir edilen 3.050,00 TL duruşma vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.10.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.