T.C. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
Esas: 2001/5904
Karar: 2002/1828
K.T.: 15.04.2002

  • GECİKME TAZMİNATI
  • İMAR YASASINA AYKIRI YAPI

ÖZET: Ruhsatsız, projesiz, kaçak yapılar kamu düzenine ilişkin imar yasasına aykırı olduğundan ve sadece yıkımı istenebileceğinden eksik işler, nefaset vs. talepler ileri sürülemezse de sırf sözleşme geçerli olduğundan ve inşaatın süresinde teslim edilmemesinden ötürü gecikme tazminatı olarak “kira kaybı zararı” talep edilebilir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Yanlar arasındaki uyuşmazlık istisna sözleşmesinin özel bir türü olan Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesinden kaynaklanan kira tazminatı istemine ilişkindir. Yapılan düzenleme şeklindeki 5.4.1996 tarihli sözleşmenin geçerliliği tartışmasızdır. Bilirkişi raporuna göre de yapının ruhsatsız ve projesiz – kaçak – olduğu ortadadır. Gerçekten, mahkemenin de kabul ettiği üzere her türlü inşaat yapımının ilgili merciin vereceği ruhsata tabi bulunduğu, 3194 Sayılı İmar Yasasının kamu düzenine ilişkin olduğu açıktır. Dairemizin yerleşik uygulamasına göre, bu tür yapılarda kamu düzenine ilişkin imar yasasına aykırılık nedeniyle sadece yıkım istenebileceğinden, eksik işler, nefaset vs. talepler ileri sürülemezse de sırf sözleşme geçerli olduğundan ve inşaatın süresinde teslim edilmemesinden ötürü gecikme tazminatı “kira kaybı zararı” talep edilebilir. Mahkemece bu husus bir yana bırakılarak, davacının kira tazminatı istemi hakkında bir hükme varılması yerine davanın yazılı şekilde reddi bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 15.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.