T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
Esas: 2022/7844
Karar: 2022/10375
K.T.: 15.09.2022

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı … Tic. Ltd. Şti. vekili Av. …tarafından, davalı Maliye Bakanlığı Dış Ticaret Vergi Dairesi aleyhine 01/05/2008 gününde verilen dilekçe ile menfi tespit istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; esas hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına dair verilen 30/03/2021 karar ve 09/07/2021 günlü ek kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

K A R A R

Hükmüne uyulan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 09/11/2020 tarih 2020/874 Esas 2020/3781 Karar sayılı ilamında özetle “…Davaya konu olayda davacı, usulüne uygun olarak düzenlenip 26/09/2007 tarihinde kendisine tebliğ edilen haciz bildirisine süresi içerisinde itiraz etmeyerek yasa gereği borcun yedinde sayılmasına sebebiyet vermiştir. Davanın açılmasına davacı banka kendi ihmali ile sebebiyet verdiğinden, davalıya atfedilebilir bir kusur bulunmamaktadır. Şu halde vekalet ücretinden davalının sorumlu tutulması usul ve yasaya uygun düşmemiş, bu durum kararın bozulmasını gerektirmiştir.” gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bozmaya uygun yapılan yargılama neticesinde, mahkemece esas hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına dair karar verilmiş, söz konusu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, bozmaya uygun karar verilmiş olmasına, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 21,40 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 15/09/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.