T.C YARGITAY 8.Ceza Dairesi
E
: 2017/10233
K: 2019/11942
K:T08/10/2019

Özet: İftira suçunun oluşabilmesi için failin suç isnadında bulunduğu kişinin gerçek kişi olması gerekir.


Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, lehe hükümlerin uygulanmadığına ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün ONANMASINA,

2- Sanık hakkında iftira suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde ise;

a- İftira suçunun oluşabilmesi için, failin suç isnadında bulunduğu kişinin gerçek kişi olması gerektiği ancak; …’ın gerçek kişi olup olmadığının dosya kapsamından anlaşılmadığından bu husus araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırılmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

b- Sanığın gerçeğe rücu ettiği ifadesi ile … izi raporunun aynı tarihli olması karşısında sanığın ifadesinin rapordan önce alındığının belirlenmesi halinde, sanığın kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstererek iftiradan döndüğünün kabulü ile; hakkında tayin olunan cezadan, TCK.nın 269/2. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

c- Gerekçeli karar başlığında ve hüküm kısmında suç adının ”başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması” yerine ”iftira” olarak yazılması

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 08.10.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.