T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
Esas: 2015/ 33128
Karar: 2016 / 14726
K.T.: 20/06/2016

Özet: İş yerinde başka bir işçi ile öpüşme eylemi iş yeri çalışma düzenini etkileyecek ahlaka aykırı bir davranış niteliğinde olduğundan işveren açısından haklı fesih nedenidir.


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 02/03/2014 – 23/12/2014 tarihleri arasında sigortalı olarak davalı şirkete ait … alışveriş Merkezi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, işyerinde en son 1.528,00 TL ücret aldığını, yemeğin işveren tarafından karşılandığını, işveren hiçbir sebep gösterilmeden haksız olarak işten çıkartıldığını beyanla , davalı tarafın , haksız olarak ve sebep belirtmeden 23.12.2014 tarihinde yaptığı iş akdi fesihinin geçersiz olduğunun tespit edilerek müvekkilinin işe iadesini, işe iade kararı ile birlikte İş Kanunun 21. Maddesine göre müvekkilinin işe alınmaması halinde 8 aylık ücreti tutarında tazminata ve çalıştırılmadığı süre için de 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesine, avukatlı ücreti ile yargılama masraflarının davalıyı yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının şirkete ait … adresindeki Alışveriş Merkezi iş akdinin 23/12/2014 tarihinde haklı nedenle fesih edildiğini , davacının müvekkili şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışmakta iken 18.12.2014 tarihinde ; işyerinde aynı şekilde güvenlik görevlisi olarak çalışan … , otel misafirlerine refakatçilik yaparken işyerinde davacı … ile diğer bir güvenlik görevlisi olar …’yu öpüşürken gördüğünü, bu olaylardan dolaya davacının iş akdinin 23.12.2014 tarihli fesih bildiriminde belirtildiği şekilde 4857 sayılı İş Kanunun Ahlak ve İyi niyet kurallarına uymayan haller ile ilgili 25/II.c ve e maddeleri uyarınca hakla nedenlerle fesih edildiğini beyanla Haksız ve yasal dayanaktan yoksun olarak açılan davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının davranışı işyerinde olumsuzluklara yol açmadığından ve iş ilişkisinin devamını etkilemediği ve feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

23.12.2014 tarihli fesih bildiriminde feshe konu edilen davacının aynı iş yeri çalışan… ile iş yeri ortamında öpüşmesi eyleminin meydana geldiği tanık anlatımları ve iş yeri tutanakları ile tespit edilmiştir. Davacının feshe konu bu eylemi iş yeri çalışma düzenini etkileyecek ahlaka aykırı davranış niteliğindedir. Davalı işverenin feshi haklı nedene dayanmakta olup, bu nedenle davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Davanın REDDİNE,

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 100.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.800 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,

Kesin olarak 20/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.