T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2015/1618
Karar: 2017/938
K.T.: 10.05.2017

  • İŞE İADE
  • DÖRT AYLIK ÜCRETİN ÖDENMESİ
  • İŞVERENİN İŞÇİYİ TEKRAR İŞE BAŞLATMAMASI

ÖZET: İşe iade davası sonrasında işçiyi tekrar işe başlamak için davet eden işveren şirket dört aylık boşta geçen süre ücretini ödediğine göre, artık bu noktada işçinin işveren tarafından tekrar işe başlatılmadığı kabul edilmelidir.

Taraflar arasındaki “işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 3. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 28.12.2010 gün ve 2009/573 E.-2010/1085 K. sayılı kararın temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 29.04.2013 gün ve 2011/13130 E.-2013/12764 K. sayılı kararı ile;

“…A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalı iş yerinde çalışmakta iken iş akdinin 25/2-h maddesi gereğince feshedildiğini, fesih üzerine işe iade davası açtığını, işe iade davasında yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne karar verildiğini ve kararın Yargıtay denetiminden geçerek onandığını, süresi içinde işe başlatılması başvurusu yaptığını, davalının işe başlatılacağını kendisine bildirmesine rağmen işe başlatmadığını, işe başlatmama üzerine ödenmesini gereken tazminatların eksik ödendiğini iddia ederek eksik ödenen kıdem ve ihbar tazminatları ile eksik ödenen boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti ile hiç ödenmeyen iş güvencesi tazminatını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacı işçinin işe davet edilmesine rağmen işe gelmediğini, eksik ödemenin söz konusu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının işe başlamak için yaptığı başvuruda samimi olmadığı, esasen bir yıllık brüt ücreti tutarındaki iş güvencesi tazminatına kavuşmayı amaçladığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

D) Kararı Davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

İşe iade davası sonunda işçinin başvurusu, işverenin işe başlatmaması ve buna bağlı olarak işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret, ihbar ve kıdem tazminatı konularında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi halde işverence yapılan fesih geçeri bir feshin sonuçlarını doğurur.

Yasada işçinin şahsen başvurması gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. İşçi, işe başlatılma konusundaki iradesini bizzat işverene iletebileceği gibi vekili ya da üyesi olduğu sendika aracılığı ile de ulaştırabilecektir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen görüşü bu yöndedir (Yargıtay HGK 17.6.2009 gün ve 2009/9‑232E, 2009/278K.).

İşveren işe iade için başvuran işçiyi (1) ay içinde işe başlatmak zorundadır. Aksi halde en az dört, en fazla sekiz aylık ücret tutarında belirlenen iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer hakları işçiye ödemek zorundadır.

İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçekte işe başlamak niyeti olmadığı halde, işe iade davasının sonuçlarından yararlanmak için yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu olarak değerlendirilemez. İşçinin süresi içinde işe iade yönünde başvurusunun ardından, işverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla, işçi işverene hiç başvurmamış gibi sonuca gidilmelidir. Bu durumda işverence yapılan fesih, 4857 sayılı Yasanın 21 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. Bunun sonucu olarak da, işe iade davasında karara bağlanan işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların talebi mümkün olmaz. Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve koşulları oluşmuşsa kıdem tazminatı ödenmelidir (Yargıtay 9.HD. 14.10.2008 gün 2008/29383 E, 2008/27243 K.).

Somut olayda; davalı işveren tarafından işe davet edilmesine rağmen davacının işe gelmediği savunulmuş ve mahkemece de davacı işçinin işe başlamakta samimi olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmişse de, davalının hem davacı işçinin işe davet edilmesine rağmen işe gelmediği yönündeki savunmada bulunması hem de kendi beyanlarından ve dosya içindeki belgelerden davacı işçiye işe başlatmama sonucu ödenen boşta geçen süre ücretini de ödediği anlaşıldığından davacının usulüne uygun olarak işe başlatılma başvurusu yaptığı buna karşılık davalı işveren tarafından işe başlatılmadığı anlaşıldığından mahkemece hatalı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir…”

gerekçesiyle karar bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 10.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.