T.C. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
Esas:  2021/12395
Karar: 2021/15641
K.T.: 22.12.2021

  • ANAYRİMENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK

ÖZET: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna göre, “Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. …, … veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.” Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölüm içerisinde anayapının statiğine ve ortak tesislere zarar vermeden değişiklik yapabileceği gibi, yine duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölüm malikleri anlaşarak anayapıya zarar vermeyecek şekilde bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde değişiklik yapabilirler. Buna göre, 17 ve 18 nolu bağımsız bölümlerin içerisinde ve 17 ve 18 nolu bağımsız bölümlerin duvar ile birbirine bağlantılı bulunan yerlerinde yapılan değişikliklerin anayapının statiğine ve ortak tesisatlara (elektrik, su, ısınma vb.) zarar verip vermediği araştırılıp belirlenmeden karar verilmesi doğru görülmemeiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar … ve … vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Davacı vekili, davalıların ortak yerlere müdahalelerinin önlenmesi ve eski hale getirilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar, davalılar vekili tarafında temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici sebeplere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

1-Karar başlığında gösterilen davalı “…” nun tüzel kişiliği bulunmadığına göre, davalının tüzel veya gerçek kişi olduğunun tespiti ile davalının uygun şekilde karar başlığından gösterilmesi ve bu yönden hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,

2- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna göre, “Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. …, … veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.” Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölüm içerisinde anayapının statiğine ve ortak tesislere zarar vermeden değişiklik yapabileceği gibi, yine duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölüm malikleri anlaşarak anayapıya zarar vermeyecek şekilde bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde değişiklik yapabilirler. Buna göre, 17 ve 18 nolu bağımsız bölümlerin içerisinde ve 17 ve 18 nolu bağımsız bölümlerin duvar ile birbirine bağlantılı bulunan yerlerinde yapılan değişikliklerin anayapının statiğine ve ortak tesisatlara (elektrik, su, ısınma vb.) zarar verip vermediği araştırılıp belirlenmeden karar verilmesi,

3-Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi gereğince yapılması hükmedilen işin yerine getirilmesi için uygun bir süre verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

4-Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanan ve doğrudan para alacağına ilişkin olmayan davalar niteliği gereği maktu harç ve maktu vekalet ücretine tabi olup, nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalılar vekilinin temyiz itirazların kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 22/12/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.