T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
Esas: 2022/13647
Karar: 2023/1504
K.T.: 08.03.2023

  • ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ
  • KİRA ÖDEMELERİNİN KİRACININ OĞLU VE EŞİ TARAFINDAN YAPILMASI
  • KİRA ÖDEMESİ OLDUĞUNA DAİR AÇIKLAMA BULUNMAYAN VE ALACAKLI TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN ÖDEMELER GEÇERLİ SAYILAMAZ

ÖZET : Uyuşmazlık, adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. İlk Derece Mahkemesince atıf yapılmayan makbuzlar esas alınmaksızın hesaplama yapılan 01.04.2021 tarihli asıl rapora itibar edildiği, raporun hüküm kurmaya elverişli olduğu, kira parasının ödendiğine dair kiralayan tarafından kiracıya verilen yazılı belge Türk Borçlar Kanunu’nun 104. maddesi uyarınca bundan evvelki kira paralarının ödendiği hususunda kanuni bir karine teşkil eder ise de ödeme belgelerinin bir kısmında kira alacağının mahsubuna ilişkin bir açıklamanın bulunmadığı, makbuzların ancak kira sözleşmesi uyarınca banka hesabına yapılan ödemelerle birlikte değerlendirilip hesaplamaya konu edildiği, banka hesabına yapılan ödemelerin davacı alacaklı tarafça düzenlenen makbuz yani yazılı belge niteliğinde olmadığı gerekçesi ile borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte itirazın kaldırılması ve tahliye isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince alacaklı … yönünden istemin kısmen kabulüne, alacaklı … yönünden istemin kabulüne karar verilmiştir.

Kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı borçlu tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Alacaklılar icra mahkemesine başvurularında; adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte, borçlunun takibe yönelik itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına, … Mahallesi, … Caddesi, No:237/A … … adresindeki kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.v

II. CEVAP

Borçlu, kira sözleşmesi kendisi tarafından yapılmışsa da ödemelerin oğlu … …ve eşi … tarafından alacaklılara yarı yarıya 3.200,00 TL şeklinde ödendiğini, …’ın … … Bankasındaki 46107410 nolu hesabına aylık 2.000,00 TL ve 3.200,00 TL ödemelerin oğlu … …ve kızı …’ın hesaplarından yapıldığını, 01.01.2017 tarihinden bu yana hesap dökümlerinin istenmesi gerektiğini, sunulan ödeme makbuzlarından alacaklılara temsilen kira sözleşmesini imzalayan… ve alacaklıların çalışanlarına yapılan ödemeler sonucunda kira borcunun ödendiğini, sunulan makbuzlardan anlaşılacağı üzere 2020 kira bedellerine ilişkin olarak 26.05.2020 tarihinde Mayıs 2020 kirası olarak 2.450,00 TL alındığı, eski bakiyenin de 300,00 TL olduğunun belirtildiğini, alacaklıların temsilcisi tarafından eski kira borcunun 300,00 TL olduğunun kabul edildiğini, yine 29.06.2020 tarihli ödeme makbuzuna göre …’a 2020 yılı Haziran ayı için 3.000,00 TL ödeme yapıldığını, bu makbuza önceki aylara ilişkin borç olduğuna dair bir kayıt düşülmediğini, herhangi bir borç bulunmadığını, diğer alacaklı … yönünden, eşi … tarafından alacaklı adına…’a 40.000,00 TL bedelli senet verildiğini, başka bir belgede bu senet için 35.000,00 TL alındığının ve bedelinin ödendiğinin yazılı olduğunu, ayrıca farklı tarihlerde muhtelif ödemeler yapıldığını, alacaklılardan … adına verilen 2019 yılının 12. ayına ait makbuzda ve alacaklılardan Hale adına 2020 yılının 6. ayına ilişkin makbuzda itirazi kayıt bulunmadığından önceki dönem kiralarının talep edilemeyeceğini, 2020 yılında pandemi sebebiyle bazı kiraların ödenemediğini, talep edilen kiraların haksız olduğunu ileri sürerek istemin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

A. Gerekçe ve Sonuç

Borçlu tarafından bildirilen ödemelere ilişkin dekontlar celbedilerek alınan bilirkişi raporunda alacaklı …’ın 21.600 TL; …’ın 62.550 TL alacaklı olduğunun tespit edildiği, raporun hükme esas alınmaya elverişli nitelik taşıdığı, açıkça kira ödemesi olduğuna dair açıklama bulunmayan ve alacaklı tarafça kabul edilmeyen ödemelerin geçerli sayılamayacağı, İİK’nın 269/a maddesi çerçevesinde borçlunun kendisine tanınan 30 günlük süre içerisinde takibe konu kira borcunu ödemediği, temerrüdün gerçekleştiği gerekçesi ile istemin kısmen kabulüne; itirazın alacaklılardan … yönünden 21.600,00 TL tutarında asıl alacak ile buna bağlı 388,21 TL işlemiş faiz alacağı yönünden kaldırılmasına, fazlaya dair talebin reddine; alacaklılardan … yönünden istemin kabulüne, borçlu kiracının itirazının kaldırılmasına, borçlunun takibe konu mecurdan İİK’nın 269/c maddesi uyarınca tahliyesine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B.İstinaf Sebepleri

Borçlu, ödemelerin genel olarak alacaklılar adına kira sözleşmesine taraf olan…’a yapıldığını, makbuzlardan da anlaşılacağı üzere ödemelerin kira sözleşmesine ilişkin olduğunu, alacaklı Hale’nin SGK prim borcunun ödendiğini, 29.06.2020 tarihli 3.000,00 TL’lik ödemenin de kira borcuna mahsuben yapıldığının açık olduğunu, ödemelerin temsilcilere yapıldığını, daha önceki ödemelerin de aynı kişiye yapıldığını ancak itiraz edilmediğini, 26.05.2020 tarihli makbuzda eski bakiyenin 300,00 TL olduğunun belirtildiğini, … …tarafından 2020 yılı Haziran ayında Selbilet Yıldırım’a yapılan 3.000,00 TL’lik ödeme dikkate alındığında sadece Temmuz ayı borcunun kaldığını, alacaklılardan … adına verilen 2019 yılının 12. ayına ait makbuzda ve alacaklılardan Hale adına 2020 yılının 6. ayına ilişkin makbuzda itirazi kayıt bulunmadığından önceki dönem kiralarının talep edilemeyeceğini ileri sürerek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

C. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

C.1.Gerekçe ve Sonuç

İlk Derece Mahkemesince atıf yapılmayan makbuzlar esas alınmaksızın hesaplama yapılan 01.04.2021 tarihli asıl rapora itibar edildiği, raporun hüküm kurmaya elverişli olduğu, kira parasının ödendiğine dair kiralayan tarafından kiracıya verilen yazılı belge Türk Borçlar Kanunu’nun 104. maddesi uyarınca bundan evvelki kira paralarının ödendiği hususunda kanuni bir karine teşkil eder ise de ödeme belgelerinin bir kısmında kira alacağının mahsubuna ilişkin bir açıklamanın bulunmadığı, makbuzların ancak kira sözleşmesi uyarınca banka hesabına yapılan ödemelerle birlikte değerlendirilip hesaplamaya konu edildiği, banka hesabına yapılan ödemelerin davacı alacaklı tarafça düzenlenen makbuz yani yazılı belge niteliğinde olmadığı gerekçesi ile borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Borçlu, istinaf dilekçesi içeriğini aynen tekrarlamak suretiyle kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe

Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir.

İlgili Hukuk

İİK’nın 269. maddesi

Değerlendirme

Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup borçlu tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.