T.C. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi
Esas: 2017/3348
Karar: 2017/9332
K.T.: 13.11.2017

  • MESKEN OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TİCARİ AMAÇLA KULLANIMININ ÖNLENMESİ İÇİN HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ
  • KİRACILARIN TAHLİYESİ
  • KİRALANAN YERLERİN İŞYERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YAHUT TİCARİ AMAÇLI KULLANILMASI

ÖZET: 19.09.2022 tarihinde www.hurriyet.com.tr’de “Yargıtay’dan Günlük kiralama ticari kiralama sayılır kararı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 20. Hukuk Dairesi kararı. Daire, saatlik, günlük kısa süreli kiraya verilen konutlarla ilgili tartışmayı noktalayan kritik bir karara imza attı. Yargıtay bu tarz saatlik, günlük ve haftalık olarak kısa süreli kiraya vermeyi “ticari amaçlı kiralama” kabul etti. Dava mesken olan bağımsız bölümün ticari amaçla kullanımının önlenmesi için hakimin müdahalesi istemine ilişkindir. Mahkemece taşınmaz üzerinde bulunan dairenin saatlik, günlük, haftalık kiralamalar yapılarak ticari amaçla kullanımına son verilmek suretiyle eski hale iadesine, bu konuda davalılara 15 günlük süre verilmesine, verilen 15 günlük süre içerisinde eski hale getirilmemesi halinde davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, hüküm temyiz edilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinde mesken olarak kiralanan yerlerin işyerine dönüştürülmesi yahut ticari amaçlı kullanılması koşulları belirlenmiş olup, dava konusu taşınmaz için bu koşulların gerçekleştirmediği ve kiralamanın niteliğinin ticari vasfa dönüştüğü böylece bağımsız bölümün kullanım niteliğinin değiştirildiği tespit edilerek hüküm onanmıştır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava dilekçesinde, davalı …’ın…City Toplu Yapı Sitesinde bulunan… Blok … nolu bağımsız bölümün maliki olduğunu, diğer davalı …’ın bahsi geçen yeri kiraladığını ve ticari amaçlı alt kiralamalar yapıldığını, davalı kiracı tarafından yapılan alt kiralamalar zamanla ticari bir amaca yönelik olarak saatlik, günlük ve haftalık kiralamalar şeklinde yapıldığını, bu nedenle meskenin rahatsız edici kullanımının önlenmesine ve eski hale getirilmesine, getirilmediği takdirde davalının tahliyesine karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece açılan davanın kabulüne, … ili … ilçesi … mahallesi … mevkii… ada, …parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan …Sitesi içerisindeki … Blok …nolu dairenin saatlik, günlük, haftalık kiralamalar yapılarak ticari amaçla kullanımına son verilmek suretiyle eski hale iadesine, bu konuda davalılara 15 günlük süre verilmesine, verilen 15 günlük süre içerisinde eski hale getirilmemesi halinde davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı … tarafından temyiz edilmiştir.

Dava mesken olan bağımsız bölümün ticari amaçla kullanımının önlenmesi için hakimin müdahalesi istemine ilişkindir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinde mesken olarak kiralanan yerlerin işyerine dönüştürülmesi yahut ticari amaçlı kullanılması koşulları belirlenmiş olup, dava konusu taşınmaz için bu koşulların gerçekleştirmediği ve kiralamanın niteliğinin ticari vasfa dönüştüğü böylece bağımsız bölümün kullanım niteliğinin değiştirildiği tespit edilerek mahkemece yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 13/11/2017 günü oy birliği ile karar verildi.