T.C. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
Esas:
 2021/10895
Karar: 2021/12669
Tarih: 08.11.2021

  • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
  • FARKLI YARGI YERLERİNDE BİRDEN FAZLA TAŞINMAZ OLMASI
  • YETKİ
  • YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ

ÖZET: Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki başlıklı 6100 sayılı HMK’nın 12. maddesinin birinci fıkrasında “Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir”, üçüncü fıkrasında “bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkin ise, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da dava açılabilir” hükmüne yer verilmiştir. Dosya kapsamında ortaklığın giderilmesi istenen 474 ada 204 parsel sayılı taşınmazın … İli, …İlçesinde bulunduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın …Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Ortaklığın giderilmesi istemine ilişkin olarak açılan davada, … Sulh Hukuk ile …Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

… Sulh Hukuk Mahkemesi’nce, taşınır veya taşınmazların aynından doğan davalarda HMK’nın 12. madde uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin olarak yetkili olduğu, aynı maddenin 3. fıkrasında ise bu davalar birden fazla taşınmaza ilişkin ise taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde diğerleri hakkındada dava açılabilir hükmünün yer aldığı, somut olayda dava konusu edilen; … İli, …İlçesi,…. Mahallesi 474 ada 204 parsel sayılı taşınmazın …ilçesinin sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

…Sulh Hukuk Mahkemesi’nce ise, somut olayda birden çok taşınmaza ilişkin ortaklığın giderilmesi talebinin bulunduğu, taşınmazların farklı yargı çevrelerinde bulunduğu, bu şekilde yetkinin kamu düzenine ilişkin olmadığı, kesin yetkinin bulunmadığı ve usulüne uygun bir yetki itirazının olmadığı durumlarda davanın ilk açıldığı mahkemenin yetkili hale geleceği, davalının, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmadığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesi ile birlikte, tarafların murisinin 23/11/2020 tarihinde vefat ettiğini, murisin terekesinde …Tapu Müdürlüğü’nde muris adına kayıtlı 474 ada 204 parsel nolu ve arsa niteliğinde taşınmaz,…. plakalı …. marka araç, Türkiye Vakıflar Bankası …şubesinde bulunan döviz hesapları, … Bankası …şubesinde bulunan mevduat hesabı, …İlçesinde, … adresinde “…. adı altında faaliyet gösteren … uhdesinde emanet bulunan altın ve döviz, ayrıca murise ait ancak tapuda davalı adanı kayıtlı … Mahallesinde ev mevcut olup, davalının halen bu taşınmazda ikamet etmekte olduğunu, söz konusu miras mallarının davalının karşı çıkması nedeniyle haricen paylaşılmasının mümkün olmadığını, bu nedenlerle, murisin terekesinde bulunan taşınmaz ve aracın açık arttırma yoluyla satılarak, diğer değerler üzerindeki el birliği mülkiyetinin öncelikle paylı mülkiyete dönüştürülerek paylaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki başlıklı 6100 sayılı HMK’nın 12. maddesinin birinci fıkrasında “Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir”, üçüncü fıkrasında “bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkin ise, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da dava açılabilir” hükmüne yer verilmiştir.

Dosya kapsamında ortaklığın giderilmesi istenen 474 ada 204 parsel sayılı taşınmazın … İli, …İlçesinde bulunduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın …Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince …Sulh Hukuk Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 08/11/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.