YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/121, K: 2023/129 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2022/124, K: 2023/135 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/144, K: 2023/147 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/146, K: 2023/148 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2021/47, K: 2023/151 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/69, K: 2023/165 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr