YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 6/4/2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması

–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 6/4/2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2023/317)

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2023/318)

–– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2023/319)

TEBLİĞ

–– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2023 Tarihli ve 11933 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2020/47, K: 2023/36 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/23351 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2019/16719 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr