YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik

–– Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2019/11785 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2021/49219 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr