YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/27)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/28)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2019/111, K: 2023/63 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/7/2023 Tarihli ve 2023/18536 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2019/5680 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr