YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6414)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624)

YÖNETMELİKLER

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kadastro Güncelleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2022/36)

–– Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2022/38)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/11/2022 Tarihli ve 11380 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/11/2022 Tarihli ve 11382 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/6, K: 2022/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr