YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik

ANA STATÜ

–– Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞ

–– Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr