YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/10)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/14)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/15)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/5, K: 2023/45 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/40991 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr