YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı – Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği

–– Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/21)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/84, K: 2022/132 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/80, K: 2022/136 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/108, K: 2023/55 Sayılı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Başkanlık Kurulunun 2023/32 Sayılı Kararı

–– Danıştay Başkanlık Kurulunun 2023/33 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr