YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Birimleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

–– Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2018/19673 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/23854 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3, 6 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr