YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

–– Risk Gruplarının Belirlenmesine ve Kredi Sınırlarına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

–– Satış Giderleri Tarifesi

–– 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2023 Tarihli ve E: 2023/81, K: 2023/184 Sayılı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1565 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1568 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1573 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr