YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7392)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7393)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7394)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7395)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Küçük İşletmeler Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7396)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tarımsal Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair 21/2/2023 Tarihli ve 6816 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7397)

–– Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7398)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/331)

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik

–– Uludağ Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 82)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/1, K: 2023/3)

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/2, K: 2023/4)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr