YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Okan Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/08/2023 Tarihli ve 12022 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr