YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 106)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5866)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması ve Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul ve Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5867)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kapatılması ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5868)

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2022/326)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/327)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 25/07/2022 Tarihli ve 2249 Sayılı Kararı

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 25/07/2022 Tarihli ve 2022/2251 Sayılı Kararı

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 25/07/2022 Tarihli ve 2022/2252 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Batı Mısır Kök Kurdu ile Mücadele Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Düzenleme Kurumu İşlem ve Hizmet Bedelleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

–– Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

–– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)

–– 2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

–– 5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/07/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-53 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/4/2022 Tarihli ve 2018/561 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 4, 5, 11 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/2, K: 2022/7)

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/4, K: 2022/8)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr