YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5991)

–– Türk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2022 Tarihli ve 2019/1112 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2022 Tarihli ve 2019/3039 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2022 Tarihli ve 2019/17968 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr