YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Adıyaman’da Okul İnşaatı ve Teçhizatına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2023/556)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/558)

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

–– Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

–– Doğal Çiçek Soğanlarının 2024 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/59)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/38)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/40)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr