YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7412 İstanbul Finans Merkezi Kanunu

7413 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi”ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında 5/5/2022 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5751)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5752)

–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5753)

–– Ekli Kroki ve Koordinat Listesinde Sınırları Gösterilen Alanın Filyos Serbest Bölgesi Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5754)

–– Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5755)

–– Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2022 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5756)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/306, 307, 308)

YÖNETMELİKLER

–– Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik(2016/1628/AB)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2018/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/1 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2019/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/2 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2019/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/3 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2019/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/5 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/6 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr