YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/333)

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– 7456 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2019/93, K: 2023/87 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2023 Tarihli ve E: 2023/23, K: 2023/101 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr