YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği

–– Diyanet Akademisi Mesleki Eğitim Yönetmeliği

–– Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

–– Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Disiplin Yönetmeliği

–– Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri İstihkak Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2023 Tarihli ve 2019/24350 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr