T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
Esas: 2016/6661
Karar: 2016/24974
K.T.: 06.12.2016

  • İHALESİ YAPILAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ

Şikayetçi, icra mahkemesine verdiği dilekçede, tahliyeye yönelik 10.11.2015 tarihli müdürlük işleminin iptaline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece, üçüncü kişinin taşınmazı işgalde hakkı olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

Somut olayda Kayseri 8. icra Müdürlüğü’nün 2014/22330 Esas sayılı dosyasından, Yozgat İcra Müdürlüğü’nün 2014/326 Talimat sayılı icra dosyasına, alacağa mahsuben satın alınan taşınmazın alacaklıya teslimi için, taşınmazda bulunan şahsın tespiti ile tahliyesi için onbeş gün süre verilmesi hususunda gönderilen talimat üzerine, talimat icra müdürlüğünce adrese gidilerek 10.11.2015 tarihli tahliye tutanağı ile taşınmazın tahliyesi için onbeş gün süre verilerek ihtarat yapıldığı anlaşılmıştır. İcra müdürlüğü tarafından şikayetçiye ayrıca tebliğ edilmiş bir tahliye emrine rastlanılamamıştır.

İİK’nun 135/2. maddesi; “Taşınmaz, borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise, on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmez ise zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur” hükmünü içermektedir.

Satış, istinabe yolu ile yapılsa dahi üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılması için tahliye emri göndermeye görevli ve yetkili icra dairesi, satışı yapılan asıl takibin yapıldığı icra dairesidir (Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku EI Kitabı- 2013 -2. Baskı, sh 679 vd .. ).

Taşınmazda bulunan üçüncü kişiye İİK’nun 135/2. fıkrası uyarınca gönderilecek tahliye emrinde “onbeş gün içinde taşınmazı boşaltmasını, eğer taşınmaz hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş akde dayanılarak işgal etmekte ise, yedi gün içinde icra mahkemesince ortaklığın giderilmesi satışlarında sulh hukuk hakimliğine şikayette bulunması, bu süre içinde şikayette bulunulmazsa ya da şikayette bulunulup da İİK’nun 22. maddesine göre tahliyenin durdurulması için icra mahkemesinden bir karar getirilmez ve onbeş gün içinde tahliye edilmez ise zorla çıkarılıp alıcıya teslim olunacağı” ihtar edilmelidir. Üçüncü kişi bu tahliye emrine karşı asıl takibin yapıldığı yer icra mahkemesine şikayette bulunabilir.

Somut olayda ise, İİK’nun 135/2. maddesine uygun olarak bir tahliye emri çıkarılmadan talimat icra müdürlüğünce tahliyesi istenilen taşınmaza gidilerek tahliye ihtarında bulunulduğundan, talimat icra dairesinin bu işlemine yönelik şikayeti, talimat icra dairesinin bağlı olduğu Yozgat İcra Mahkemesi incelemeye yetkilidir. İİK’nun 135/2. maddesi uyarınca tahliye emri çıkarılmadan usul ve yasaya aykırı olarak yapılan talimat icra müdürlüğü işleminin iptali gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.