T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas: 2012/26937
Karar: 2013/5719
K.T.: 07.03.2013

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile aralarında emlak satın alınmasına ilişkin tellallık sözleşmesi bulunduğunu, taşınmazı satın alan davalının sözleşmede kararlaştırılan %3 ücreti ödemediğini alacağının tahsili için başlattığı icra takibine itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptaline %40 icra inkar tazminatı ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

Taraflar arasında düzenlenen tellallık sözleşmesinde, taşınmazlardan birinin 6 ay içinde kendi adına satın alınması halinde emlak komusyoncunun satış bedelinin % 3 oranında komisyon ödeneceği, satış bedelininde 155.000 TL olduğu kararlaştırılmıştır. Komusyon ücreti hesaplanırken sözleşmede belirtilen satım bedeli üzerinden hasabı gerekir. Davalının sunduğu faturadaki satış değeri üzerinden ücret belirlenmesi doğru değildir. Mahkemece, sözleşmedeki değer üzerinden komisyon ücreti hasaplanarak hüküm altına alınması gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bent gereğince davalının tüm davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 29,55 TL peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, 96,83 TL kalan harcın davalıdan alınmasına, 7.3.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.