Kıdem tazminatı edinilmiş mal olup, diğer eşin kıdem tazminatında yarı oranında payı vardır.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2015/1569Karar: 2016/7206K.T.: 19.04.2016 Özet: Dava emeklilik ikramiyesi yönünden katılma alacağına ilişkindir. Davalı kocanın …. Depo Müdürlüğünde işçi statüsünde 11.12.1978 tarihinden itibaren çalışmaya başladığı, davalının 07.04.2005 tarihli müracaatına istinaden yapılan inceleme sonucu 7758 gün sigorta ödediğinin tespiti ile evlilik birliği içerisinde 11.04.2005 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı kazanma şartlarını yerine getirmiş olduğu anlaşılmaktadır. Davacı eşin, […]

Devamını oku

Katılma alacağına hükmedilebilmesi için davacı eşin malvarlığının edinilmesine katkısının kanıtlanmasına gerek yoktur.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2013/16635Karar: 2015/207K.T.: 12.01.2015 Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi … ile … aralarındaki katılma alacağı davasının reddine dair Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi’nden verilen 15.01.2013 gün ve 305/14 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı, mal rejiminin tasfiyesiyle alacak isteğinde bulunmuştur. Davalı, davanın […]

Devamını oku

İşçinin görev yerinin sık sık değiştirilmesi ve işçiye kariyeri ile bağdaşmayan görevler verilmesi mobbing olarak değerlendirilmelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/17806Karar: 2023/403K.T.: 16.01.2023 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :… Mahkemesi SAYISI : 2016/365 E., 2022/232 K. DAVA TARİHİ : 19.09.2012 KARAR : Davanın Kabulü Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesince Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kabulüne […]

Devamını oku

Savunmanın genişletilebilmesi karşı tarafın açık muvafakati ile mümkün olup bu konuda zımni muvafakatin varlığından söz edilemez. Bu nedenle süresi geçirildikten sonra ileri sürülen zamanaşımı defi karşı tarafın açık muvafakati olmadıkça dikkate alınamaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2020/36Karar: 2021/974K.T.: 08.07.2021 ÖZET: Uyuşmazlık; taraflar arasındaki avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin davada mahkemece zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesinin yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davalı vekili süresinden sonra verdiği cevap dilekçesinde zamanaşımı def’ini ileri sürmüş, davacı vekili cevaba cevap dilekçesinde alacağın zamanaşımına uğramadığını, sonraki aşamalarda verdiği yazılı ve sözlü beyanlarında ise […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (04.10.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim […]

Devamını oku

Kadının erkeğin babasının cenazesine katılmaması ve taziye amaçlı görüşmemesi boşanma davasında kusur sebebidir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2022/11521Karar: 2023/3724K.T.: 05.07.2023 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi KARAR : Başvurunun esastan reddi İLK DERECE MAHKEMESİ : … Batı 7. Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki karşılıklı boşanma davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince asıl ve karşı davanın kabulüyle tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer’îlerine karar verilmiştir. Kararın taraf vekillerince […]

Devamını oku

Usulüne uygun ihtar yapılmadan icra takibi yapıldığı anlaşıldığından ihtar yapılmadan icra yoluyla ecrimisil talep edilmesi hukuka aykırıdır.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2022/150Karar: 2023/1100K.T.: 23.02.2023 ÖZET: 04.05.2023 tarihinde www.resmigazete.gov.tr’de yayınlanan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi kararı. İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 11.03.2020 SAYISI : 2019/57 E., 2020/134 K. Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen ecrimisil talebiyle yapılan icra işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasına dayanan menfi tespit davasında kısmen kabulüne […]

Devamını oku

İtirazın iptali davaları icra takibine sıkı sıkıya bağlı olup takip çerçevesinde ve sunulan takip dayanağı doğrultusunda çözümlenmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 19. Hukuk DairesiEsas: 2014/9802Karar: 2014/13921K.T.: 22.09.2014 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. – K A R A R – Davacı vekili; alacağı temlik aldıkları dava dışı Denizbank A.Ş. ile […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (29.09.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/36, K: 2023/84 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2022/113, K: 2023/112 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2018/24097 Başvuru Numaralı Kararı –– […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (27.09.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/115, K: 2023/52 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/47, K: 2023/124 […]

Devamını oku