Dairemizin istikrarlı uygulaması gereği, işveren aleyhine dava açan işçiler tanık olarak dinlenmiş ise bu işçilerin tanıklıklarına ihtiyatlı yaklaşılmalı ve salt bu tanıkların beyanı ile sonuca gidilmemelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2019/2407Karar: 2021/2861Tarih: 01.02.2021 FAZLA ÇALIŞMANIN TANIKLA İSPATI ÖZET: Taraflar arasındaki temel uyuşmazlık, işverence ödenen ücret içinde fazla çalışma ve tatil ücreti alacaklarının yer alıp almadığı noktasında toplanmaktadır. İşçinin çalışma olgusunun tespitinde işyerinde veya komşu işyerinde çalışanların tanıklığı önemli olduğu gibi tanık olarak dinlenecek kişinin tanıklığına güveni etkileyebilecek bir durumun olup olmadığı da araştırılmalıdır. […]

Devamını oku

İşçilik alacaklarına ilişkin davalarda alacaklar, açıkça net talep edilmediği takdirde işçilik alacaklarının kesintileri infazda dikkate alınacağından brüt miktarlar üzerinden hüküm altına alınması gerekir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/28817Karar: 2021/4201Tarih: 17.02.2021 İŞÇİLİK ALACAKLARI AÇIKÇA NET TALEP EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE İŞÇİLİK ALACAKLARININ BRÜT ÜZERİNDEN HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREĞİ ÖZET:Taraflar arasında işçilik alacaklarının brüt mü yoksa net mi olarak hüküm altına alınması gerektiği noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. İşçilik alacaklarına ilişkin davalarda alacaklar, açıkça net talep edilmediği takdirde işçilik alacaklarının kesintileri infazda dikkate alınacağından brüt miktarlar […]

Devamını oku

İşyerinde 17 yıl 8 aylık çalışması bulunan işçinin hak ettiği 314 günlük izin süresinden çalışma süresi boyunca sadece 26 gün izin kullandığının kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2018/4724Karar: 2021/297Tarih: 12.01.2021 YILLIK İZİNLERİN KULLANDIRILDIĞININ İSPATI İŞVERENE AİTTİR EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ AKTİNİN FESHİ HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ÖZET: Taraflar arasında davacının yıllık izin ücreti alacağının bulunup bulunmadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.4857 sayılı Kanun’un 59. maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden […]

Devamını oku

İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmez.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/2740Karar: 2021/6513Tarih: 18.03.2021 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : … 8. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : MENFİ TESPİT İLK DERECE MAHKEMESİ : … 2. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya […]

Devamını oku

İşçi istifa etse bile kullanmadığı yıllık izin ücreti işçiye ödenmek zorundadır.

T.C. Yargıtay 22. Hukuk DairesiEsas: 2018/14166Karar: 2018/27800Tarih: 19.12.2018 YILLIK İZİN İZİN HAKKININ BULUNDUĞUNUN TESPİTİNİ İSTEME SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE KULLANILMAYAN YILLIK İZİN SÜRELERİNE AİT ÜCRET İŞÇİNİN KENDİSİNE VEYA HAK SAHİPLERİNE ÖDENİR ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işverende 10 yılı aşkın çalışması olduğu tespit edilen davacının tüm çalışma süresi boyunca hak ettiği yıllık ücretli izin süresinin […]

Devamını oku

Emekli olmaya hak kazanması sebebiyle işyerinden ayrılan işçi kıdem tazminatına da hak kazanır. İşçinin işyerinden ayrıldıktan sonra bulduğu iş sebebiyle yeni bir işyerinde çalışmaya başlaması “kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz.”

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2013/14450Karar: 2015/8678Tarih: 02.03.2015 EMEKLİ OLMAYA HAK KAZANMA KIDEM TAZMİNATI ÖZET: Dosya içeriğine göre davacı işverene ait işyerinde çalışan davalı işçinin Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı 06.09.2012 tarih itibari ile sigortalılık süresinin 15 yıl, prim ödeme gün sayısının 3600 gün olduğu, bu nedenle yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak […]

Devamını oku

On altı yılı aşan süre ile çalışmasına rağmen izin kullanılmaması hayatın olağan akışına aykırıdır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2018/10941Karar: 2021/1851Tarih: 21.01.2021 İŞÇİLİK ALACAKLARI İŞÇİNİN 16 YIL HİÇ YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANMAMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ÖZET: Somut olayda, davacı dava dilekçesinde çalışması boyunca hiç yıllık ücretli izin kullanmadığını iddia etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre 09.02.2000- 02.09.2016 tarihleri arasında fiilen çalışmasına esas 16 yıl 18 günlük […]

Devamını oku

Fazla çalışma iddiasının ispatında yazılı kayıt bulunan dönemler yönünden, bu kayıtların içeriğinin gerçeğe aykırı olduğu taraflarca ileri sürülüp aksi ispat edilmedikçe, kayıtlara itibar edilmelidir. Bu halde tanık anlatımlarına göre sonuca gidilemez.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/7759Karar: 2021/12375Tarih: 21.09.2021 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ HAKLI FESİH FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI ÖZET: Taraflar arasında davacının fazla çalışma ücretine hak kazanıp kazanmadığı ve iş sözleşmesinin davacı tarafından haklı sebeple feshedilip feshedilmediği noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Fazla çalışma iddiasının ispatında yazılı kayıt bulunan dönemler yönünden, bu kayıtların içeriğinin gerçeğe aykırı olduğu taraflarca ileri sürülüp aksi ispat […]

Devamını oku

İşçinin, fesihten önce başka bir işe başvurmuş olması ve bu başvurusunun kabul edilmesinden sonra, iş sözleşmesini feshetmesi, işverenden kaynaklanan haklı fesih olgusunu ortadan kaldırmayacağı gibi bu feshin kötü niyetli olduğu sonucunu da doğurmaz.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2020/1521Karar: 2020/6778Tarih: 01.07.2020 İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ HAKLI FESİH SONUCUNU DOĞURAN NEDENLER İŞVERENDEN KAYNAKLANIYORSA İŞTEN AYRILMADAN ÖNCE YENİ BİR İŞ BULABİLİR FESHİN KÖTÜNİYETLİ OLMASI ÖZET: 19.02.2022 tarihinde www.hurriyet.com.tr’de “Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay’dan önemli iş kararı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. İstifa etmeden iş ayarlayan kişiyi tazminatsız olarak işten çıkaran […]

Devamını oku

Fazla mesai ücretinin ödendiği tanıkla değil, belgeyle ispatlanır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2015/22101Karar: 2018/17832Tarih: 09.10.2018 FAZLA MESAİ ÖDEMELERİNİN İSPATI ÖDEME TANIKLA DEĞİL BELGEYLE İSPATLANIR FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAĞI ÖZET:19.03.2019 tarihinde www.turkiyegazetesi.com.tr’de “Yargıtay: Ödeme tanıkla değil belgeyle ispatlanır.” başlığıyla çıkan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı. Yargıtay, işçiye yapılan fazla mesai ödemelerinin ispatının tanık ifadeleri değil, ödeme belgeleri olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, işverenin iş yerinde çalışan tanık […]

Devamını oku