İşçi ücretinin fesihten sonra ödenmiş olması işçinin fesihte haklılığını ortadan kaldırmaz.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2017/11841Karar: 2020/18888K.T.: 16.12.2020 ÖZET Davacı işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı uyuşmazlık konusudur. İş akdi davacı işçi tarafından ücretlerinin düzensiz ve gecikmeli ödenmesi sebebiyle feshedilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden 2013 mayıs ayı ücretinin 16.07.2013 tarihinde gerçekleştirilen fesihten bir gün sonra 17.07.2013 tarihinde , haziran 2013 ücretinin ise yine fesihten sonra 02.08.2013 tarihinde ödendiği […]

Devamını oku

Bir alacak kalemi olarak “Kaçırılan Sözleşme Tazminatı”

İşletmemiz için en uygun teklifi aldıktan sonra sözleşmeden dönme durumunda kaldığımızda, başlangıçta topladığımız teklifler önemli bir dayanak haline gelir. Sözleşmeden haklı olarak dönen taraf, kaçırılan alternatif sözleşme fırsatları ile dönme tarihindeki piyasa fiyatı arasındaki fark gibi sınırlı sayıdaki tazminat talep haklarından yararlanabilir. Örneğin, ürün veya hizmet satın almak için üç farklı teklif aldık: 300 TL, […]

Devamını oku

Tasarrufun İptali davasında, mallar üzerindeki haciz ya da rehinlerle davacının alacağını karşılamaya yetip yetmediği belirlendikten sonra davalı borçlunun aciz halinin değerlendirilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2019/2146Karar: 2021/1310Tarih: 15.02.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili; davacının 15/06/2011 tanzim ve 10/09/2011 vade tarihli bono senediyle […]

Devamını oku

Temerrüde düşmüş olan işverenin yaptığı kısmi ödeme işçinin bu hususta beyanda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilmelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/30995Karar: 2021/1050Tarih: 14.01.2021 MAHKEMESİ: … 27. İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … Belediye Başkanlığı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T […]

Devamını oku

Dava dilekçesinde talep konusu yapılmayan bir işçilik alacağı, dava konusu alacaklarla aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğmak şartıyla kısmi ıslahla talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2017/17980Karar: 2021/185Tarih: 11.01.2021 MAHKEMESİ: İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A […]

Devamını oku

İlamlı icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiği ve yasal kesintilerin yapılmadığı yönündeki şikayet ilama aykırılık niteliğinde olup bu tür şikayetler süresiz olarak İcra Mahkemesi önüne getirilebilir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2015/17339Karar: 2015/20274K.T.: 12.11.2015 * İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İLAMA AYKIRILIĞIN SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİ OLDUĞU (Takibin İptali İstemi/Alacak Kalemlerinin Brüt Olarak İstendiği ve Yasal Kesintilerin Yapılmadığı Yönündeki Şikayet – Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Süresiz Olarak İcra Mahkemesi Önüne Getirilebileceğinin Gözetileceği/Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Şikayetin Süreden Reddedilemeyeceği) * SÜRESİZ ŞİKAYET […]

Devamını oku

Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bütün harç ve masrafları borçluya aittir. Alacağın haricen tahsil edilmesi yükümlülüğü alacaklıya geçirmez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/7059Karar: 2019/7587K.T.: 2.5.2019 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR : 1-)İşin niteliği […]

Devamını oku