Banka kayıtları belge delilidir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/ 11-50Karar: 2021 / 33K.T.: 04.02.2021 ALACAK DAVASI – DAVALI BANKANIN DAVACININ MEVDUAT HESABINDAKİ PARANIN DAVACI TARAFINDAN ÇEKİLDİĞİ YÖNÜNDEKİ SAVUNMASINI İSPATLAYAMADIĞI – DAVANIN KABULÜ GEREĞİ – DİRENME KARARININ BOZULMASI ÖZET: Mahkemece, davalı bankanın, davacının mevduat hesabındaki paranın davacı tarafından çekildiği yönündeki savunmasını ispatlayamadığı hususu gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir. (6100 S. K. […]

Devamını oku

“Süresi içinde yatırılmadığında davanın usulden reddedileceği” ihtar edildiği, davacının ise verilen kesin süre içinde belirtilen masrafı yatırmaması nedeniyle davanın usulden reddine karar verildiği anlaşılmış ise de, bilirkişi ve keşif giderleri nedeniyle istenilecek giderlerin delil avansı kabul edilip, HMK’nın 324. maddesi uygulanmak suretiyle; davacının o delile dayanmaktan vazgeçtiğine karar verilerek dosyada ki diğer delillere göre esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde bu masrafların gider avansı olarak kabulüyle usulden ret kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2018/7650Karar: 2021/160 MAHKEMESİ: İş MahkemesiDAVATÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Y A R G I T A Y K A R A R IDavacı İsteminin […]

Devamını oku

İlamlı icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiği ve yasal kesintilerin yapılmadığı yönündeki şikayet ilama aykırılık niteliğinde olup bu tür şikayetler süresiz olarak İcra Mahkemesi önüne getirilebilir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2015/17339Karar: 2015/20274K.T.: 12.11.2015 * İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İLAMA AYKIRILIĞIN SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİ OLDUĞU (Takibin İptali İstemi/Alacak Kalemlerinin Brüt Olarak İstendiği ve Yasal Kesintilerin Yapılmadığı Yönündeki Şikayet – Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Süresiz Olarak İcra Mahkemesi Önüne Getirilebileceğinin Gözetileceği/Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Şikayetin Süreden Reddedilemeyeceği) * SÜRESİZ ŞİKAYET […]

Devamını oku

Sözleşmesi devam ederken işçiden alınmış olan makbuz ve ibranamede ödenmediği belirtilen kıdem tazminatının; banka kaydı veya benzeri ödeme belgesi işe ispatı gerekir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/9899Karar: 2019/21877K.T.: 09.12.2019 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili; davacının, davalı şirketin preshane bölümünde 29/08/2013 tarihinden, iş akdinin feshedildiği 07/04/2015 tarihine […]

Devamını oku

İcralık borcu olan işçinin, hakkındaki icra dosyaları nedeniyle iş akdinin feshedilmesi haklı feshi oluşturur.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2018/6238Karar: 2019/3907K.T.: 18.2.2019 DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesi’nin ret kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur. … Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi; 1-)Davacının istinaf başvurusunun Esastan Kabulüne, 2-)… İş Mahkemesi’nin … Esas 2017/119 karar sayılı […]

Devamını oku

Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bütün harç ve masrafları borçluya aittir. Alacağın haricen tahsil edilmesi yükümlülüğü alacaklıya geçirmez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/7059Karar: 2019/7587K.T.: 2.5.2019 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR : 1-)İşin niteliği […]

Devamını oku