Alt kira sözleşmesi ilk kira sözleşmesi ayakta kaldığı sürece geçerlidir. İlk kira sözleşmesinin feshi ya da sona ermesi ile ikinci (alt) kira sözleşmesi de kendiliğinden sonra erer.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/7663Karar: 2022/2719K.T.: 03.03.2022 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup […]

Devamını oku

Kira parasının hesaplanan değerden fazla ödenmesi, zımnen taraflar arasında bir anlaşma olduğunu göstermez. Kiraya veren tarafından talep edilen kira parası, sözleşmeye ve kanunun emredici hükümlerine göre belirlenir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2023/907Karar: 2023/2083K.T.: 28.03.2023 ÖZET: Uyuşmazlık, adi kiraya ve hasılat kiralarına ait takipte itirazın kaldırılması ve tahliye talebine ilişkindir. Davacı tarafça, davalının 2020 yılı kira bedelini aylık 14.352,03 TL ödediği dolayısıyla bu bedel üzerinden artış oranının hesaplanması gerektiği iddiasında bulunulmuş ise de; davalı tarafından ödenmesi gereken kira bedeli taraflar arasındaki yazılı kira sözleşmesi ve […]

Devamını oku

İşverenin avans vermemesi üzerine istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmez.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/18215Karar: 2020/6511K.T.: 26.06.2020 ÖZET: 04.09.2020 tarihinde www.hurriyet.com.tr’de “Avans talebi reddedildi, işten ayrıldı! Yargıtay’dan önemli karar…” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Daire, avans talebi reddedilmesi nedeniyle işten kendisi çıkan çalışan tarafından yapılan feshi haklı bularak kıdem tazminatına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, […]

Devamını oku

Katılma alacağına hükmedilebilmesi için davacı eşin malvarlığının edinilmesine katkısının kanıtlanmasına gerek yoktur.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2013/16635Karar: 2015/207K.T.: 12.01.2015 Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi … ile … aralarındaki katılma alacağı davasının reddine dair Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi’nden verilen 15.01.2013 gün ve 305/14 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı, mal rejiminin tasfiyesiyle alacak isteğinde bulunmuştur. Davalı, davanın […]

Devamını oku

İşçinin görev yerinin sık sık değiştirilmesi ve işçiye kariyeri ile bağdaşmayan görevler verilmesi mobbing olarak değerlendirilmelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/17806Karar: 2023/403K.T.: 16.01.2023 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :… Mahkemesi SAYISI : 2016/365 E., 2022/232 K. DAVA TARİHİ : 19.09.2012 KARAR : Davanın Kabulü Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesince Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kabulüne […]

Devamını oku

Savunmanın genişletilebilmesi karşı tarafın açık muvafakati ile mümkün olup bu konuda zımni muvafakatin varlığından söz edilemez. Bu nedenle süresi geçirildikten sonra ileri sürülen zamanaşımı defi karşı tarafın açık muvafakati olmadıkça dikkate alınamaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2020/36Karar: 2021/974K.T.: 08.07.2021 ÖZET: Uyuşmazlık; taraflar arasındaki avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin davada mahkemece zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesinin yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davalı vekili süresinden sonra verdiği cevap dilekçesinde zamanaşımı def’ini ileri sürmüş, davacı vekili cevaba cevap dilekçesinde alacağın zamanaşımına uğramadığını, sonraki aşamalarda verdiği yazılı ve sözlü beyanlarında ise […]

Devamını oku

Kiracı borçluya gönderilen ihtarlı ödeme emrine karşı borçlu kiracının yedi günlük süre içerisinde itiraz etmemiş olmasıyla ödeme emrinde istenen kira borç kesinleşir ise de; taşınmazın tahliyesini sağlayacak temerrüdün oluşması bakımından söz konusu borcun otuz gün içinde ödenip ödenmediği araştırılmalıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/2340Karar: 2021/261K.T.: 16.03.2021 ÖZET: Dava, kesinleşen icra takibi nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; alacaklı tarafından kira alacağının tahsili amacıyla tahliye talepli olarak başlatılan ilamsız icra takibinde, borçlunun temerrüde düşüp düşmediğinin tespiti için takip talebine konu edilen “ekli kira sözleşmesi içeriğine göre bakiye kalan 1.456,00TL kira alacağı”nın ödeme emri tebliğinden itibaren 30 günlük süre […]

Devamını oku

İşverence işçiden alınan teminat senetlerinde, işveren borç verdiğini iddia ediyorsa borcun kaynağını açıklamak ve miktarını ispat etmek zorundadır. Aksi hâlde teminat niteliğinde alınan senetler, işverenin alacağını veya zararını kanıtlamadığı sürece geçersiz sayılmalıdır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2023/25Karar: 2023/2717K.T.: 22.02.2023 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi SAYISI : 2022/2863 E., 2022/2624 K. DAVA TARİHİ : 08.03.2021 KARAR : İstinaf başvurusunun esastan reddi İLK DERECE MAHKEMESİ : … 5. … Mahkemesi SAYISI : 2021/190 E., 2022/32 K. Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda […]

Devamını oku

Tacirler arasında düzenlenen faturalarda; kendisine fatura gönderilen muhatap, faturaya sekiz gün içerisinde itiraz etmezse bu durumda fatura içeriğini kabul etmiş sayılır. Sekiz günlük itiraz süresi geçirildikten sonra, faturaların iade edilmesi veya iade faturası kesilmesi, alacağın varlığını ortadan kaldırmayacaktır.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2019/3926Karar: 2020/2954K.T.: 11.11.2020 Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Birleşen …/… Esas sayılı davada Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki asıl ve birleşen dosya davalıları vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde asıl ve birleşen dosya davacı vekilleri Avukat … ve Avukat … ile asıl ve birleşen dosya davalıları vekili […]

Devamını oku

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davaları için özel seçimlik yetki kuralı düzenlenmiş olup nafaka alacaklarında borçlunun ikametgahı dışında davacı alacaklının ikametgahında da takip yapılabilir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/26097Karar: 2018/333K.T.: 18.01.2018 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Alacaklı […]

Devamını oku