Kıdem tazminatı edinilmiş mal olup, diğer eşin kıdem tazminatında yarı oranında payı vardır.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2015/1569Karar: 2016/7206K.T.: 19.04.2016 Özet: Dava emeklilik ikramiyesi yönünden katılma alacağına ilişkindir. Davalı kocanın …. Depo Müdürlüğünde işçi statüsünde 11.12.1978 tarihinden itibaren çalışmaya başladığı, davalının 07.04.2005 tarihli müracaatına istinaden yapılan inceleme sonucu 7758 gün sigorta ödediğinin tespiti ile evlilik birliği içerisinde 11.04.2005 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı kazanma şartlarını yerine getirmiş olduğu anlaşılmaktadır. Davacı eşin, […]

Devamını oku

Katılma alacağına hükmedilebilmesi için davacı eşin malvarlığının edinilmesine katkısının kanıtlanmasına gerek yoktur.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2013/16635Karar: 2015/207K.T.: 12.01.2015 Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi … ile … aralarındaki katılma alacağı davasının reddine dair Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi’nden verilen 15.01.2013 gün ve 305/14 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı, mal rejiminin tasfiyesiyle alacak isteğinde bulunmuştur. Davalı, davanın […]

Devamını oku

Dava dilekçesinde herhangi bir delil bildirmeyen davacı, ıslah dilekçesi ile ileri sürdüğü yeni vakalara yönelik delil bildirebilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2022/5112Karar: 2022/7116K.T.: 19.09.2022 ÖZET: Davacı kadın, dava dilekçesinde herhangi bir delil bildirmemiş, 30/01/2019 tarihli dilekçe ile dava dilekçemizi yeniliyoruz demek suretiyle delilerini bildirmiş ve 22/10/2019 tarihli celsede söz konusu dilekçenin ıslah dilekçesi olarak değerlendirilmesi talebinde bulunmuştur. Davacı kadın dilekçeler aşamasında delil bildirmediğinden, ıslah dilekçesi ile ileri sürdüğü yeni vakıalara yönelik delil bildirebilir. Yapılan […]

Devamını oku

Kadının erkeğin babasının cenazesine katılmaması ve taziye amaçlı görüşmemesi boşanma davasında kusur sebebidir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2022/11521Karar: 2023/3724K.T.: 05.07.2023 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi KARAR : Başvurunun esastan reddi İLK DERECE MAHKEMESİ : … Batı 7. Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki karşılıklı boşanma davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince asıl ve karşı davanın kabulüyle tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer’îlerine karar verilmiştir. Kararın taraf vekillerince […]

Devamını oku

Birikmiş nafaka alacağı için, diğer alacaklar gibi daha önce konulan hacizler sona erdikten sonra aylıktan kesilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2010/20139Karar: 2011/681K.T.: 15.02.2011 ÖZET: Borçlu işçi olup, 4857 Sayılı Kanun’un 35. maddesine göre işçinin almakta olduğu ücretlerin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Ancak nafaka borcunun özelliği nedeniyle öncelikle aylık nafakanın tamamının, borçlunun almakta olduğu ücretinden her ay kesilmesinden sonra ücretin geri kalan kısmının ¼’nün birikmiş nafaka alacağı için, diğer adi alacaklar gibi daha önce […]

Devamını oku

Eşler arasında aksi yönde bir anlaşma yoksa düğünde takılan takılar ve paralar hangi eşe takılmış olursa olsun, kadın eşin kişisel mali niteliğindedir. Düğünde takılan takıların ve paraların kendisinden alındığını ispat eden kadın eş düğünde takılan takı ve paraların iadesini mahkemeden talep edebilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/2715Karar: 2021/360K.T.: 30.03.2021 ÖZET: Uyuşmazlık; kadın eşin ziynet eşyası talebine yönelik davasını ispatlayıp ispatlayamadığı, burada varılacak sonuca göre davalı-karşı davacı tarafın ziynet eşyası davasının kabulünün gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. uyuşmazlık konusu ziynet eşyaları hakkında erkek eş “evlilik birliği içerisinde bu eşyaların bozdurularak harcandığı ancak ziynetlerin miktarının iddia edilen kadar olmadığını” kabul etmiştir. Bu […]

Devamını oku

Kadının boşanma kararından sonra ancak kesinleşmeden önce başka bir erkek ile birlikte yaşamaya başlaması sadakat yükümlülüğüne aykırı olup, manevi tazminat ödenmesini gerektirir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1473Karar: 2018/1824K.T.: 04.12.2018 ÖZET: Uyuşmazlık, somut olayda tarafların boşanmasına ilişkin karar tarihinden sonraki ve bu kararın kesinleşme tarihinden önceki bir dönemde bir başkası ile birlikte yaşamaya başlayan davalı-karşı davacının bu eylemi nedeniyle davacı-karşı davalının manevi tazminat isteminde bulunup bulunamayacağı noktasında toplanmaktadır. Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü, evliliğin kurulmasıyla başlayıp evlilik birliğinin herhangi bir nedenle […]

Devamını oku

Sevgilisi olduğu adamın karısına, aldatma videolarını gönderen kadının bu hareketi ; aşağılayıcı, küçük düşürücü nitelik taşıdığından ve kasten iletildiği anlaşıldığından aldatılan kadına manevi tazminat ödemesine hükmedilmelidir.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2015/15032Karar: 2019/35K.T.: 14.01.2019 ÖZET: 29.04.2019 tarihinde www.haberturk.com’da “Sevgilisinin eşine video gönderen kadın için Yargıtay’dan flaş karar!” başlığıyla çıkan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. Kocasının sevgilisinin gönderdiği video ile çılgına dönen genç kadın, önce boşanma davası açtı, sonra tazminat istedi. Mahkemenin sevgiliden istenen tazminatı reddetmesiyle soluğu Yargıtay’da aldı. Yargıtay, aldatma videolarını aldatılan kadına gönderen […]

Devamını oku

Nafaka hükmüne uymamak suçunun(İİk md. 344) oluşabilmesi için şartlar; nafaka ödenmesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması, aylık nafakanın tahsili için icra takibine başlanılması, icra emrinin borçlu-sanığa tebliğ edilmiş olması, borçlunun ilamda yazılı ödeme koşullarına uymaması, aylık nafakaya hükmedilmesi halinde icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması, borçlu-sanık tarafından nafakanın kaldırılması veya azaltılması hususunda açılmış bir davanın bulunmaması dava açılmış ise sonuçlanmış olması, şikayet hakkının suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/9399Karar: 2021/1570K.T.: 16.02.2021 Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık…’in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … 2. İcra Ceza Mahkemesinin 25/02/2020 tarihli ve 2019/185 esas, 2020/74 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii … 1. İcra Ceza Mahkemesinin 20/07/2020 tarihli ve 2020/18 […]

Devamını oku

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davaları için özel seçimlik yetki kuralı düzenlenmiş olup nafaka alacaklarında borçlunun ikametgahı dışında davacı alacaklının ikametgahında da takip yapılabilir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/26097Karar: 2018/333K.T.: 18.01.2018 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Alacaklı […]

Devamını oku