Tedbir nafakasına ilişkin ara karar ilam olmadığı gibi, İİK’nun 38. maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden de değildir. Dolayısıyla ilamlı takip konusu yapılamaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/5079Karar: 2019/810K.T.: 23.01.2019 ÖZET: İİK’nun 38. maddesinde, ilam mahiyetini haiz belgeler “Mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabuller ve para borç ikrarına havi resen tanzim edilen noter senetleri ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler” olarak sayılmış olup bu düzenlemede mahkeme ara kararları ve kısa kararlarının ilam niteliğinde olduğu belirtilmemiştir. Tedbir nafakasına ilişkin ara karar […]

Devamını oku

İcra takibinin başlatıldığı gün yapılan ödeme takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilemeyeceğinden ve alacaklı takipte haklı olduğundan, borçlu, takip tarihi itibarıyla tespit edilen toplam borç üzerinden icra vekalet ücreti ve takip masraflarından sorumlu olur.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2022/895Karar: 2022/1288K.T.: 10.03.2022 ÖZET : 02.06.2022 tarihinde www.resmigazete.gov.tr’de yayınlanan Yargıtay 6. Hukuk Dairesi kararı. MAHKEMESİ : Emirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 31/10/2018 NUMARASI : 2016/531-2018/366 Davacı vekili; müvekkili kooperatife olan borçları nedeniyle davalılar aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalıların aynı gün fakat icra takibi başladıktan sonra Halkbank Emirdağ Şubesince açılan kooperatif hesap […]

Devamını oku

İhtiyati tedbir kararında özellikle tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması yönünde verilen tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engellemez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2015/10377Karar: 2015/21306K.T.: 15.09.2015 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Alacaklı tarafından ilamsız icra takibi başlatıldığı, […]

Devamını oku

İcra mahkemesinde yapılan şikayet dava niteliğinde olmadığı için ıslah müessesesi uygulanmaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/5648Karar: 2019/3477K.T.: 04.03.2019 ÖZET: İcra mahkemesine yapılan şikayet HMK anlamında bir dava olmadığından ıslah müessesesi uygulanamaz. 6100 sayılı HMK’nun “Taleple Bağlılık” başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında; “Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir” hükmüne yer verilmiştir. Somut olayda hesaba […]

Devamını oku

Satış bedelinden öncelikle satış ve paylaştırma giderleri çıkarılır ardından rehin veya ipotek alacaklısının alacağı ardından da mahcubum aynından doğan vergi borcu ödendikten sonra kalan satış bedeli için sıra cetveli düzenlenir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2021/3092Karar: 2022/3795K.T.: 29.06.2022 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi İLK DRC. MHK. : İstanbul 15. İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki şikayetçi ile şikayet olunan …. Tic. Ltd. Şti. vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği […]

Devamını oku

Usulüne uygun tebligata rağmen yasal süre içinde cevap vermeyen herhangi bir delil de bildirmeyen davalının ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesi ve ön inceleme duruşmasından sonra da isimlerini bildirdiği tanıkların dinlenilmesi mümkün değildir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2014/856Karar: 2016/523K.T.: 20.04.2016 ÖZET: Dava, davacının kardeşi olan davalı tarafından, miras paylaşımı sırasında davacıya düşen hissenin haricen kendisine satıldığı, satış bedelinin ödenmesine rağmen tapudaki devir işlemlerinin yapılmadığı ileri sürülerek ödenen satış bedelinin tahsili için yapılan icra takibi nedeniyle borçlu olmadığının tespiti isteminden ibarettir. uyuşmazlık; borçlu tarafından açılan menfi tespit davasında usulüne uygun tebligata […]

Devamını oku

Nakdi teminatın yatırıldığı tarih itibariyle dosya hesabında tespit edilen tüm dosya borcu tutarını (asıl alacak ve fer’ileri) karşılar miktar icra dairesine sunulmak suretiyle dosya borcu depo edilmiş ise, İİK’nın 266. maddesi koşulları yerine getirilmiş olacağı gibi daha önce konulmuş bulunan hacizlerin de aşkın hale geleceğinin kabulü gerekir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/6952Karar: 2019/6377K.T.: 15.04.2019 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : […]

Devamını oku

Alacaklının, haciz talebinin reddine ilişkin müdürlük kararının kaldırılması istemiyle icra mahkemesine yaptığı başvuru, bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olduğundan İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca bu husustaki şikayet süreye tâbi değildir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2014/7334Karar: 2014/9910K.T.: 03.04.2014 ÖZET: İcra memurunun işleminin yasaya veya olaya uygun bulunmaması nedeniyle icra mahkemesine başvurularak şikayet yolu ile kaldırılmasının istenmesi kural olarak 7 günlük süreye tabidir. Şikayet süresi, şikayet konusu işlemin öğrenildiği günden başlar (İİK.nun 16/1). Bu kuralın iki önemli istisnası vardır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her […]

Devamını oku

Takibin başlamasından sonra verilen tedbir kararı davalı hakkında açılan itirazın kaldırılması ve tahliye davasını etkilemez ancak, mercii kararının infazına engel teşkil eder.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2013/1212Karar: 2013/4368K.T.: 13.03.2013 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İtirazın kaldırılması ve tahliye İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, ödenmeyen kira bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi […]

Devamını oku

Cebri icradan satın alınmış olsa da yolsuz tescili yapanla muvazaalı davranış içine giren, alıcıya tapuya güven ilkesi uygulanmaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2013/2331Karar: 2015/2336K.T.: 23.10.2015 ÖZET: Cebri icradan satın alınmış olsa da yolsuz tescili yapanla muvazaalı davranış içine giren, alıcıya tapuya güven ilkesi uygulanmaz. Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk (kapatılan Kartal 4.Asliye Hukuk) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 24.06.2010 gün ve 2007/157 E., 2010/276 […]

Devamını oku