İlamlı icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiği ve yasal kesintilerin yapılmadığı yönündeki şikayet ilama aykırılık niteliğinde olup bu tür şikayetler süresiz olarak İcra Mahkemesi önüne getirilebilir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2015/17339Karar: 2015/20274K.T.: 12.11.2015 * İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İLAMA AYKIRILIĞIN SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİ OLDUĞU (Takibin İptali İstemi/Alacak Kalemlerinin Brüt Olarak İstendiği ve Yasal Kesintilerin Yapılmadığı Yönündeki Şikayet – Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Süresiz Olarak İcra Mahkemesi Önüne Getirilebileceğinin Gözetileceği/Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Şikayetin Süreden Reddedilemeyeceği) * SÜRESİZ ŞİKAYET […]

Devamını oku

Bir yıllık sürede haciz istendikten sonra artık takibe devam edilebilmesi için takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılan dosyanın yenilenmesi durumunda yenileme harcı alınmaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2010/3540Karar: 2010/16117K.T.: 10/06/2008 MAHKEMESİ : Keşan İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 10/06/2008NUMARASI : 2006/215-2008/92Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :İİK. nun 363/2.maddesi uyarınca icra mahkemesince verilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden […]

Devamını oku

İcra dosyasında hem kendi adına hem de yetkilisi olduğu şirket adına taahhütte bulunup ihlal edilmesi halinde, aynı borç ilişkisi sebebiyle sanık hem kendi adına hem de şirket yetkilisi sıfatıyla iki kez cezalandırılamaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/9381Karar: 2021/913 Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık …’un, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2018 tarihli ve 2018/785 esas, 2018/1611 sayılı kararı aleyhine … Bakanlığının 07/10/2020 gün ve 94660652-105-16-89-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı […]

Devamını oku

İcralık borcu olan işçinin, hakkındaki icra dosyaları nedeniyle iş akdinin feshedilmesi haklı feshi oluşturur.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2018/6238Karar: 2019/3907K.T.: 18.2.2019 DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesi’nin ret kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur. … Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi; 1-)Davacının istinaf başvurusunun Esastan Kabulüne, 2-)… İş Mahkemesi’nin … Esas 2017/119 karar sayılı […]

Devamını oku

Ödeme emrinde icra müdürlüğünce paranın yatırılacağı hesap numarasının yazılması zorunlu olup yazılmamış olması halinde ödeme emrinin iptali gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/2078Karar: 2016/13872K.T.: 11.5.2016 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Sair temyiz itirazları […]

Devamını oku

Alacaklının talebiyle icra müdürlüğünce borçluya ikinci kez ödeme emri tebliğ edilmesi, borçluya yeni bir itiraz hakkı tanır.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/2193Karar: 2021/6921K.T.: 24.6.2021 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR […]

Devamını oku