İcra takibinin kesinleşmesinden sonra mirasın reddine ilişkin mahkeme kararı icra dairesine sunularak hacizlerin kaldırılması istenemez.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/748Karar: 2020/282K.T.: 10.03.2020 ÖZET: İcra takibinin kesinleşmesinden önceki dönemde mirasın reddedilmiş olduğu hususu maddi hukuka dayalı bir borca itiraz sebebidir. Nitekim bu husus Hukuk Genel Kurulunun 19.11.2014 tarihli ve 2013/12-2240 E., 2014/929 K. sayılı kararında da benimsenmiştir. Somut olayda borçlunun takibin kesinleşmesinden önce TMK’nın 606. maddesine göre alınan mirasın kayıtsız şartsız reddedildiğine ilişkin […]

Devamını oku

Yargıtay bozmasıyla icra takibi durur. Takibin bu şekilde durması takibin iptali için yapılmış olan şikayet başvurusunu durdurmaz.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2014/11248Karar: 2015/13198Tarih: 15.06.2015 TAKİBİN DURMASI TAKİBİN İPTALİ TALEBİ YARGITAY BOZMASI ÖZET:Yargıtay bozmasıyla icra takibi durur. Takibin bu şekilde durması takibin iptali için yapılmış olan şikayet başvurusunu durdurmaz. Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası […]

Devamını oku

Banka kayıtları belge delilidir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/ 11-50Karar: 2021 / 33K.T.: 04.02.2021 ALACAK DAVASI – DAVALI BANKANIN DAVACININ MEVDUAT HESABINDAKİ PARANIN DAVACI TARAFINDAN ÇEKİLDİĞİ YÖNÜNDEKİ SAVUNMASINI İSPATLAYAMADIĞI – DAVANIN KABULÜ GEREĞİ – DİRENME KARARININ BOZULMASI ÖZET: Mahkemece, davalı bankanın, davacının mevduat hesabındaki paranın davacı tarafından çekildiği yönündeki savunmasını ispatlayamadığı hususu gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir. (6100 S. K. […]

Devamını oku

Bir yıllık sürede haciz istendikten sonra artık takibe devam edilebilmesi için takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılan dosyanın yenilenmesi durumunda yenileme harcı alınmaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2010/3540Karar: 2010/16117K.T.: 10/06/2008 MAHKEMESİ : Keşan İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 10/06/2008NUMARASI : 2006/215-2008/92Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :İİK. nun 363/2.maddesi uyarınca icra mahkemesince verilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden […]

Devamını oku

İcra takibi yapıldıktan sonra henüz tebligat yapılmadan takip bedelinin ödenmiş olmasına karşın davacının itirazın iptali davası açmasında hukuki yarar bulunmamaktadır. Bu durumda davanın HMK 114/1-h uyarınca reddine karar verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2021/5224Karar: 2021/3062K.T.: 29.6.2021 DAVA : Dava, faturaya dayalı alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkin olup, mahkemece davanın konusu kalmadığından açılmamış sayılmasına dair verilen karar taraf vekillerince istinaf edilmesi üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince kararın miktar itibariyle kesin olduğu gerekçesiyle istinaf dilekçelerinin reddine karar verilmiştir. Karar, Adalet Bakanlığı […]

Devamını oku