İcra mahkemesinde yapılan şikayet dava niteliğinde olmadığı için ıslah müessesesi uygulanmaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/5648Karar: 2019/3477K.T.: 04.03.2019 ÖZET: İcra mahkemesine yapılan şikayet HMK anlamında bir dava olmadığından ıslah müessesesi uygulanamaz. 6100 sayılı HMK’nun “Taleple Bağlılık” başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında; “Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir” hükmüne yer verilmiştir. Somut olayda hesaba […]

Devamını oku

Takibin başlamasından sonra verilen tedbir kararı davalı hakkında açılan itirazın kaldırılması ve tahliye davasını etkilemez ancak, mercii kararının infazına engel teşkil eder.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2013/1212Karar: 2013/4368K.T.: 13.03.2013 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İtirazın kaldırılması ve tahliye İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, ödenmeyen kira bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi […]

Devamını oku

Müteselsil kefaleti sağlayan icra kefaleti ilam niteliğinde belgedir. Bu belgenin yasa yönünden geçerli olmadığına ilişkin şikayet süresiz şikayettir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/30431Karar: 2018/3417K.T.: 19.04.2018 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : […]

Devamını oku

SATIŞ, istinabe yolu ile yapılsa dahi 3. kişinin taşınmazdan çıkarılması için tahliye emri göndermeye görevli ve yetkili icra dairesi, satışı yapılan ASIL TAKİBİN YAPILDIĞI İCRA DAİRESİDİR.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/6661Karar: 2016/24974K.T.: 06.12.2016 Şikayetçi, icra mahkemesine verdiği dilekçede, tahliyeye yönelik 10.11.2015 tarihli müdürlük işleminin iptaline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece, üçüncü kişinin taşınmazı işgalde hakkı olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür. Somut olayda Kayseri 8. icra Müdürlüğü’nün 2014/22330 Esas sayılı dosyasından, Yozgat İcra Müdürlüğü’nün 2014/326 Talimat sayılı icra dosyasına, alacağa mahsuben […]

Devamını oku

İlanen tebligat için Tüzel kişilerin adresi meçhul olamayacağından adres araştırması yapılamaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2020/225Karar: 2020/1002K.T.: 08.12.2020 ÖZET: Uyuşmazlık; şikâyetçi borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı olan fakat Hilal Mahallesi Muhtarlığının … numaralı binanın bulunmadığını, önceden de bu numaralı binanın olmadığını bildirdiği “… Çankaya/Ankara” adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre usulüne uygun bir tebligat yapılmadan ilânen tebliğ yoluna gidilmesinin ve satış ilânının Tebligat Kanunu’nun 28. maddesine göre ilânen […]

Devamını oku

“Takip işlemlerinin hızlandırılması, İİK’nın 20. maddesi uyarınca sürelerden feragat ve haczin borçlunun beyanı üzerine konulması, tek başına muvazaayı gösteren vakıalar olmadığı hakkında”

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2021/719Karar: 2021/92K.T.: 15.09.2021 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki icra emrine itiraz davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hüküm süresi içinde davalı … vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. – K A R A R – Davacı vekili, davalı … ile […]

Devamını oku

Alacaklının kötü niyet tazminatına mahkûm edilmesi, alacaklının haksız olarak takip yapmış ve icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemiş olmasının müeyyidesidir. Alacaklının tazminata mahkûm edilebilmesi için kötü niyetli görülmesi şart değildir (karş: İİK m. 67/2) (Kuru, s. 306-307). Somut olayda; ayrıca kötü niyete ilişkin ispat veya vakia aranması hukuka aykırıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1844Karar: 2021/1145K.T.: 05.10.2021 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “itirazın kaldırılması ve tahliye” isteminden dolayı yapılan inceleme sonunda, Ankara 10. İcra (Hukuk) Mahkemesince verilen borçlu … yönünden itirazın kaldırılması isteminin reddine, icra inkâr tazminatı talebinin reddine ilişkin karar borçlu … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda […]

Devamını oku

İcra hukukunda kesinleşen kıymet takdirinden sonra iki yıl geçmedikçe yeni kıymet takdiri yapılamaz. Bu sürenin başlangıcı fiilen keşfin yapıldığı tarihtir. Bu iki yıllık sürenin geçirilmiş olması ihalenin fesih sebebidir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/11307Karar: 2021/11023K.T.: 06.12.2021 İHALENİN FESHİ KANUNDAKİ SÜRELERİN DURMASI KIYMET TAKDİRİ COVİD-19 HASTALIĞI HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ ÖZET: Somut olayda; ihalenin feshi istemine konu taşınmazların kıymet takdiri işleminin, icra müdürlüğünce 20.02.2019 tarihinde yaptırıldığı, iki yıllık sürenin başlangıcı olan 20.02.2019’dan satış tarihi olan 22.03.2021 tarihine kadar İİK’nun 128/a-2. maddesinde öngörülen iki yıllık sürenin geçtiği görülmüştür. O […]

Devamını oku

Menfi tespit davasının icra takibinden sonra açılması hâlinde, bu davanın başlamış olan icra takibini sürüncemede bırakmak için açıldığı hakkında kuvvetli bir karine vardır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1660Karar: 2021/2K.T.: 02.02.2021 MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 19. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiş, Hukuk Genel Kurulu tarafından direnme kararının […]

Devamını oku

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra alacağın zamanaşımına uğradığına ilişkin şikayet süreye bağlı değildir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/1139Karar: 2018/2102K.T.: 28.02.2018 ZAMANAŞIMI SÜRESİZ ŞİKAYET İCRA TAKİBİ ÖZET: İcra takibinin kesinleşmesinden sonra alacağın zamanaşımına uğradığına ilişkin şikayet süreye bağlı değildir. MAHKEMESİ: İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi […]

Devamını oku