Satış bedelinden öncelikle satış ve paylaştırma giderleri çıkarılır ardından rehin veya ipotek alacaklısının alacağı ardından da mahcubum aynından doğan vergi borcu ödendikten sonra kalan satış bedeli için sıra cetveli düzenlenir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2021/3092Karar: 2022/3795K.T.: 29.06.2022 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi İLK DRC. MHK. : İstanbul 15. İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki şikayetçi ile şikayet olunan …. Tic. Ltd. Şti. vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği […]

Devamını oku

Taşınmaz haczi, taşınmazın bütünleyici parçalarını ve eklentilerini de kapsar Makinelerin ipotek kapsamında olup olmadığının tespiti için ipotek akit tablosunda yazılı olup olmaması önemli değil, niteliği itibariyle eklenti olmaları gerekir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/9485Karar: 2021/10069K.T.: 11.11.2021 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup […]

Devamını oku

Alacaklının ihtarla borçludan alacağının tahsilini istememesi halinde de borçluya direk olarak ilam niteliğindeki ipotekten dolayı icra emri gönderilmiş olması halinde de temerrüt oluşur ve takibe devam edilir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/10795Karar: 2021/10654K.T.: 25.11.2021 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi arıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve borçlu … tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği […]

Devamını oku

Taşınmaz kaydı durumu iptal edilen tasarruftan önceki hale döneceğinden iptal edilen satış işleminden sonra konulan ipotek; tasarrufun iptali davasını açan takip alacaklısına karşı önceliği haiz değildir. 

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/22604Karar: 2017/13249Tarih: 30.10.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Alacaklı tarafından borçlu hakkında […]

Devamını oku