Kavga eden diğer işçinin iş sözleşmesini fesih yoluna gitmeyen işveren eşit işlem borcuna aykırı davranmış olacağından, feshin haklı olduğundan bahsedilemeyecektir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2015/2795Karar: 2017/1752K.T.: 13.12.2017 ÖZET: Dava kıdem ve ihbar tazminatlarının tahsili istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, davalı işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı ve buradan varılacak sonuca göre davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır. Davalı işveren fiili saldırı niteliğindeki kavga olayının içinde yer aldığı gerekçesiyle davacının iş sözleşmesini İş Kanununun […]

Devamını oku

İşçi ücretinin fesihten sonra ödenmiş olması işçinin fesihte haklılığını ortadan kaldırmaz.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2017/11841Karar: 2020/18888K.T.: 16.12.2020 ÖZET Davacı işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı uyuşmazlık konusudur. İş akdi davacı işçi tarafından ücretlerinin düzensiz ve gecikmeli ödenmesi sebebiyle feshedilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden 2013 mayıs ayı ücretinin 16.07.2013 tarihinde gerçekleştirilen fesihten bir gün sonra 17.07.2013 tarihinde , haziran 2013 ücretinin ise yine fesihten sonra 02.08.2013 tarihinde ödendiği […]

Devamını oku

Hizmet tespiti davası, alacak davasında hüküm altına alınacak hakların hesap unsuru olan hizmet süresini ve ücreti doğrudan etkileyeceğinden hizmet tespiti davasının sonucunun bekletici mesele yapılması gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/5847Karar: 2022/8493K.T.: 29.06.2022 ÖZET: Taraflar arasındaki uyuşmazlık, hizmet tespit davasının bekletici mesele yapılmasının gerekip gerekmediği, davacının kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ispatı, hesaplanması, ödenip ödenmediği ve alacakların zamanaşımına uğrayıp uğramadığı noktalarında toplanmaktadır. Derdest olan bir davanın sonuçlanmasının başka bir davada bekletici […]

Devamını oku

Feragat hem usul hem de maddi hukuk işlemidir. Feragat ile sadece dava sona ermemekte; maddi hukuka ilişkin hak da tamamen sona ermektedir. Kayıtsız ve şartsız yapılmış olan, dolayısıyla geçerli bir feragatin sonradan İPTALİ ancak irade sakatlığı durumlarında tespit davası ile istenebilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/3056Karar: 2021/1074K.T.: 22.09.2021 MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Yunak Asliye Hukuk Mahkemesince (İş Mahkemesi Sıfatıyla) verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davalılar […]

Devamını oku

İşçiden alacaklısı, tarihi ve miktarı belirli olmayacak şekilde boş senede imza istemek ve imza atmayanların işten çıkarılacağını ifade etmek “iş ve çalışma hürriyetini ihlal” suçunu oluşturur. Bu suçun cezası Türk Ceza Kanunu 117.maddeye göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

T.C. Yargıtay 18. Ceza DairesiEsas: 2018/6498Karar: 2020/1716K.T.: 21.01.2020 İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ ŞİKAYET KOŞULU KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ÖZET: 06.12.2021 tarihinde www.yenisafak.com’da “Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 18. Ceza Dairesi kararı. Hukuka aykırı bir şekilde çalışanlara işe girişte boş senet imzalatan işverenler için Yargıtay’dan tokat gibi bir karar çıktı. Yüksek mahkeme; işçiden […]

Devamını oku

Davacı işçinin tanıkları ile işveren husumetli ise işverenin tanık beyanları esas alınır.

T.C. Yargıtay 22. Hukuk DairesiEsas: 2017/37553Karar: 2020/8970Tarih: 07.07.2020 FAZLA ÇALIŞMA İDDİASI DAVACI TANIKLARINDAN BİRİNİN İŞVERENLE HUSUMETLİ OLMASI ÖZET: Somut olayda, davacının puantaj ve nöbet kayıtları bulunmayan döneme ilişkin fazla çalışma iddiasını davacı tanıklarının anlatımı ile ispat ettiği kabul edilmiştir. Yargılama sırasında dinlenen davacı tanıklarından birinin işverenle husumetli olduğu, diğerinin ise 2006 yılında işten ayrıldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu […]

Devamını oku

Dairemizin istikrarlı uygulaması gereği, işveren aleyhine dava açan işçiler tanık olarak dinlenmiş ise bu işçilerin tanıklıklarına ihtiyatlı yaklaşılmalı ve salt bu tanıkların beyanı ile sonuca gidilmemelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2019/2407Karar: 2021/2861Tarih: 01.02.2021 FAZLA ÇALIŞMANIN TANIKLA İSPATI ÖZET: Taraflar arasındaki temel uyuşmazlık, işverence ödenen ücret içinde fazla çalışma ve tatil ücreti alacaklarının yer alıp almadığı noktasında toplanmaktadır. İşçinin çalışma olgusunun tespitinde işyerinde veya komşu işyerinde çalışanların tanıklığı önemli olduğu gibi tanık olarak dinlenecek kişinin tanıklığına güveni etkileyebilecek bir durumun olup olmadığı da araştırılmalıdır. […]

Devamını oku

İşçilik alacaklarına ilişkin davalarda alacaklar, açıkça net talep edilmediği takdirde işçilik alacaklarının kesintileri infazda dikkate alınacağından brüt miktarlar üzerinden hüküm altına alınması gerekir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/28817Karar: 2021/4201Tarih: 17.02.2021 İŞÇİLİK ALACAKLARI AÇIKÇA NET TALEP EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE İŞÇİLİK ALACAKLARININ BRÜT ÜZERİNDEN HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREĞİ ÖZET:Taraflar arasında işçilik alacaklarının brüt mü yoksa net mi olarak hüküm altına alınması gerektiği noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. İşçilik alacaklarına ilişkin davalarda alacaklar, açıkça net talep edilmediği takdirde işçilik alacaklarının kesintileri infazda dikkate alınacağından brüt miktarlar […]

Devamını oku

İşyerinde 17 yıl 8 aylık çalışması bulunan işçinin hak ettiği 314 günlük izin süresinden çalışma süresi boyunca sadece 26 gün izin kullandığının kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2018/4724Karar: 2021/297Tarih: 12.01.2021 YILLIK İZİNLERİN KULLANDIRILDIĞININ İSPATI İŞVERENE AİTTİR EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ AKTİNİN FESHİ HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ÖZET: Taraflar arasında davacının yıllık izin ücreti alacağının bulunup bulunmadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.4857 sayılı Kanun’un 59. maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden […]

Devamını oku

İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmez.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/2740Karar: 2021/6513Tarih: 18.03.2021 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : … 8. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : MENFİ TESPİT İLK DERECE MAHKEMESİ : … 2. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya […]

Devamını oku