Kira sözleşmesinin her sayfasının imzalanması zorunlu değildir; sözleşmenin son sayfasında tarafların imzasının bulunması, sözleşmenin geçerliliği için yeterlidir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2014/8379Karar: 2014/13968K.T.: 15.12.2014 ÖZET Uyuşmazlık kira miktarına ilişkindir. Davacı alacaklı kira miktarının aylık 2.300,00 TL olduğunu iddia ederek 25.080,00 TL kira alacağının tahsili amacıyla icra takibi başlatmış davalı borçlu ödeme emrinin tebliği üzerine, süresinde yaptığı itirazında davacı alacaklı tarafından icra dosyasına dayanak yapılan kira sözleşmesinde kira miktarının sonradan doldurulduğunu,aslında aylık kira bedelinin 560,00 […]

Devamını oku

Kira sözleşmelerinde bilinmesi gereken 5 önemli kural!

1. Sözleşme süresi bitse de ev sahibi kiracıyı çıkaramaz!  Konut ve işyeri kiralarında sözleşme süresi bittiğinde sözleşme kendiliğinden sona ermez. Sözleşme, Kanun gereği bir yıl uzar ve ev sahibi kiracıyı çıkaramaz. Kiracı çıkmak isterse, sözleşme süresi bitiminden en az 15 gün önce ev sahibine haber vererek sözleşmeyi sona erdirebilir. Bunu yapmayıp yıl ortasında çıkmak isterse […]

Devamını oku

Kiracının birikmiş aidat ve gecikme tazminatından doğan sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

T.C. Yargıtay 5. Hukuk DairesiEsas: 2020/8098Karar: 2021/7567Tarih: 24.05.2021 MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Dava dilekçesinde, davalı aleyhine ödemediği, birikmiş aidat ve ortak gider borcu […]

Devamını oku

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde gecikmeden kaynaklanan zarara ilişkin bir madde yazılmasa bile kira kaybı talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2019/ 2372Karar: 2020 / 538K.T.: 17.02.2020 ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA – DAVACI ARSA SAHİBİNİN RESMİ SÖZLEŞMEDE GECİKME TAZMİNATI BELİRLENMEMİŞ OLSA DAHİ EN AZ AYLIK RAYİÇ KİRA SEVİYESİNDE GECİKME TAZMİNATINI İSTEMESİ MÜMKÜN OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Davacı arsa sahibinin resmi sözleşmede gecikme tazminatı belirlenmemiş olsa dahi en az aylık rayiç kira seviyesinde gecikme […]

Devamını oku

Döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya doğal afetler, sözleşmelerin (kira gibi) yeniden uyarlanması konusunda dikkate alınmalıdır.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/ 7910Karar: 2019 / 4570K.T.: 15.05.2019 KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI DAVASI – EKONOMİK KRİZ VEYA DOĞAL AFETLERE BAĞLI ÖDEME ESASLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNİ GEREKTİRECEK OLAYLARIN ARAŞTIRILIP DEĞERLENDİRİLEREK BİR RAPOR ALINMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Mahkemece, dava konusu kiralanan taşınmaza ilişkin aylık kira bedelinin .. tarihi itibariyle .. TL olarak tespitine karar verilmiş ise de, davacının […]

Devamını oku